Stretko

Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. Cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. Činnosť eRka na stretkách vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

Bosaca16

„Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

 • Deti v eRku robia kroky k osobnej zrelosti, učia sa službe druhým a rozvíjajú svoj duchovný život.
 • Deti v eRku spoznávajú svet s priateľmi, rozvíjajú svoje talenty a zručnosti.
 • Deti majú v eRku svojich dobrých kamarátov. Patria do spoločenstva eRka a zažívajú Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí

Chceš sa stať členom a robiť eRko-stretká?

Chceš NEWSLETTER?

IMG_6957

Animátor / vedúci

Tieto slová majú pre nás v eRku podobný význam. Animátor ako ten, ktorý oduševňuje (lat. „anima“ – duša, duch) a vedúci ako ten, ktorý vedie a má predstavu, kam chce spolu s deťmi kráčať.

Spolupracujúci animátori a spolupracovníci

Táto služba je najvšeobecnejšia. Nemusí sa viazať ku konkrétnemu spoločenstvu detí. Väčšinou sa jedná o pomoc pri organizovaní väčších podujatí, odbornú či praktickú pomoc ostatným animátorom.

Zodpovedný vedúci detského spoločenstva

Každé detské spoločenstvo má aspoň jedného zodpovedného vedúceho. Táto služba sa viaže na dané spoločenstvo a konkrétne časové obdobie. Nesie zodpovednosť za rozvoj spoločenstva, jeho výchovné prostredie a smerovanie. Jeho základný horizont pri uvažovaní a pôsobení v spoločenstve je minimálne jeden rok (čo s deťmi výchovne môžeme počas roka dosiahnuť, k čomu ich vedieme…)

Vedúci detského spoločenstva si hovorí:

(Pedagogická vízia eRkára)

Chcem pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí v mojom stretku, aby z nich vyrástli zrelé kresťanské osobnosti.
Chcem, aby sa naše spoločenstvo pravidelne stretávalo viac rokov. Uvedomujem si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa.
Uvedomujem si, že okrem prirodzenej výchovy mám viesť deti za ruku i k nadprirodzeným hodnotám. Umožním deťom zažiť Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.
Cez život v našom spoločenstve budeme spoznávať svet okolo nás a budú sa rozvíjať dôležité životné zručnosti detí (a aj moje:).
Je pekné, keď v eRku nosíme eRko-tričká. Ja chcem byť však predovšetkým nositeľom eRkárskych hodnôt: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Naše priateľstvo a vzájomné vzťahy nám budú pomáha pri formovaní a upevňovaní postojov kresťanskej lásky (štýl Mám rád…).
Chcem, aby sme spolu s deťmi boli tými, ktorí tvorivo prispievajú k rozvoju spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú jej hodnotové smerovanie.

Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“.

Vedúci detského spoločenstva má tieto špecifické práva a povinnosti:

 • Viesť detské spoločenstvo, zapájať ho do eRkoPROGRAMU pre deti.
 • Využívať metodické materiály eRka a sprostredkovávať deťom ročnú tému eRka.
 • Zapísať detské spoločenstvo, ktoré vedie, do evidenčných zoznamov členstva, vyzbierať členský príspevo a spísať správu o celoročnej činnosti spoločenstva.
 • Podporovať a povzbudzovať mladších pomocníkov.
 • Aktívne spolupracovať na živote eRka vo farnosti a oblastnom centre.
 • Odporúča sa absolvovať kurz Začíname a Základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev a využívať ďalšie možnosti vzdelávania v eRku.

Úlohy ZOF (zodpovednej osoby za eRko vo farnosti)

 1. Podporuje pravidelné detské stretká
 2. Zastupuje eRko na úrovni farnosti v kontakte s obcou a ďalšími organizáciami
 3. Spolupracuje s kňazom vo farnosti
 4. Je zodpovedný za koordináciu aktivít eRka na úrovni farnosti (obce). Spolu s ďalšími vedúcimi plánuje aktivity eRka pre deti vo farnosti.
  1. Stará sa o zabezpečenie metodických materiálov pre vedúcich detských spoločenstiev (ročná téma, Lusk, materiály ku kampaniam…)
  2. Odovzdáva informácie z eRka vedúcim vo farnosti
  3. Zabezpečuje potrebnú pomoc a sprevádzanie novým vedúcim vo farnosti a je ich poradcom
 5. Pomáha prehlbovať štýl eRka medzi animátormi
 6. Je súčasťou širšieho spoločenstva eRka
  1. Zúčastňuje sa územných stretnutí a prináša z nich impulzy pre život eRka vo farnosti. Na týchto stretnutiach zároveň zastupuje svoju farnosť pri voľbách a v rozhodnutiach prijímaných na územnej úrovni. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť, poverí iného eRkára z farnosti.
  2. Spolupracuje s vedúcim OC a je kontaktným človekom pre územný tím a Sekretariát eRka.
 7. Stará sa o financie a majetok zverený eRku vo farnosti
  1. V mene eRka vo farnosti má právo požiadať o finančnú podporu pre projekty a prevádzkové náklady v grantovom kole eRka na podporu pravidelnej a systematickej práce s deťmi vo farnostiach.
  2. Je zodpovedný za evidenciu a starostlivosť o majetok eRka vo farnosti (obci). Zodpovedá za vyúčtovanie prevádzkových nákladov.
  3. Stará sa o to, aby farské projekty boli vyúčtované v súlade s pravidlami regrantingu a spolupracuje pri tom s administrátorom ÚR.
 8. Raz za rok odovzdáva vedúcemu OC evidenciu členstva spolu s informáciou o činnosti eRka vo farnosti (obci).