Dobrá novina

Najväčšia otvorená akcia eRka. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite.
www.dobranovina.sk

Dobrá novina, lebo:

• prinášame do príbytkov dobrú zvesť o narodení Pána
• deti si cez pekný zážitok budujú vzťah ku koledníckej tradícii
• deti sa učia solidarite – pomáhajú finančnou zbierkou núdznym, ktorí sú od nich vzdialení tisícky kilometrov
• deti sa učia o živote v podmienkach extrémnej chudoby Deti spoznávajú prostredníctvom Dobrej noviny životy konkrétnych ľudí v Afrike – budujeme most priateľstva medzi Slovenskom a Afrikou.

Pozri aj...