Vykonáte nádherné veci, ak sa už odteraz na to dobre pripravíte, žijúc naplno váš vek tak bohatý na dary a bez strachu z námahy. Robte to ako športoví šampióni, ktorí dosahujú vysoké ciele, každý deň pokorne a tvrdo trénujúc.

Pápež František (homília na Jubileu chlapcov a dievčat)

3 141

detí

125

obcí

615

animátorov, učiteľov, vychovávateľov

Čo sme zažili na šampionáte lásky?

 • LENDAK: Pripravili sme banánové jednohubky a ponúkali sme ich ľuďom na ulici pre radosť. Zbierali sme plastové vrchnáčiky pre choré deti...

Všetky foto 2016

O čom bol DČP 2016?

Motivačnou témou Detského činu je šampionát milosrdenstva (lásky). Inšpirovali sme sa stretnutím chlapcov a dievčat k Jubilejnému roku milosrdenstva, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2016 v Ríme. DČP pozostával z troch stretiek – tréning, šampionát lásky a oslava. Druhé stretko bolo rozšírené o spoločný čin pomoci. Deti mali predovšetkým odložiť obavy a opýtať sa dospelých (učiteľov, kňazov, rodičov…), aké sú potreby ľudí v ich obci a spoločne im pomôcť..

Vaším každodenným programom nech sú skutky milosrdenstva: cvičte sa v nich s nadšením, aby ste sa stali šampiónmi života, šampiónmi lásky! (pápež František deťom, apríl 2016)

Niekoľko slov o naberaní sily a odvahy na náš šampionát

Ani vrcholoví športovci sa na šampionát nedostanú len tak. Musia trénovať a nabrať dostatok síl. Potrebujú tiež dávku odvahy, nikdy nevedia ako šampionát dopadne, musia sa odvážiť k novým veciam, prekonávať prekážky i samých seba.

V kresťanskom zmysle je mravná sila jednou zo štyroch základných kardinálnych čností. Označuje sa synonymami statočnosť či odvaha. Je to schopnosť cieľavedomej, dôslednej a vytrvalej činnosti. Zahŕňa odvahu podujať sa na ťažké úlohy, pevný charakter skúšaný v nepriazni osudu, sebaobetovanie pre spravodlivú vec, schopnosť pokračovať i v sťažených podmienkach… Patrí medzi najzákladnejšie čnosti, pretože by sme si bez nej žiadnu inú nenadobudlii a ani neudržali.

Počas tohtoročného DČP chceme u deti rozvíjať čnosť odvahy aj cez na prvý pohľad jednoduché a každodenné veci. Lebo „Bežný človek bojuje v skrytosti, no o to je jeho hrdinstvo cennejšie. Odvaha nie je vlastnosť, ktorú by sme potrebovali len občas. Odvahu potrebujeme každý deň. Odvaha môže byť aj monotónne fádna a často si vyžaduje vytrvalosť počas dlhého obdobia.“ (M. Bubák)

Ako prebiehali októbrové stretká?

Na prvom stretku sa deti zoznámili s témou šampionátu milosrdenstva, aby na druhom stretku cez rôzne aktivity nacvičovali skutky pomoci a zisťovali, že prejavovať milosrdenstvo môžu aj pomocou v domácnosti, starostlivosťou o prírodu a potešovaním smutných. Po absolvovaní tohto tréningu prišiel na rad dôležitý krok – výber spoločného skutku pomoci. Deti s animátormi vyšli zo stretkárne, aby sa najprv poradili s dospelými, opýtali sa miestneho kňaza či učiteľa, čo by bolo dobré a osožné vykonať pre druhých. Týmto spôsobom sme povzbudili na všetkých stretkách deti k čnosti odvahy, aby sa nebáli výjsť zo seba k druhým. Po vykonaní spoločných činov pomoci v obci nasledovalo oslavné stretko, na ktorom si pripomenuli vzory milosrdenstva cez príbehy svätých a tiež dostali veniec šampionátu lásky.

Detské skupinky, ktoré poslali fotky svojich detských činov pomoci boli zaradené do žrebovania o pohár šampiónov lásky. Ktoré z 37 súťažiacich skupiniek majú pohár šampiónov vo svojej stretkárni?

 1. Trenčianska Turná
 2. Ivanka pri Nitre
 3. Hradište
 4. Raková
 5. Seňa

SKUTKY MILOSRDENSTVA

 • Hladných kŕmiť
 • Smädných napájať
 • Nahých odievať
 • Pocestných sa ujať
 • Väzňov vykupovať
 • Chorých navštevovať
 • Mŕtvych pochovávať
 • Hriešnikov napomínať
 • Nevedomých vyučovať
 • Pochybujúcim dobre radiť
 • Zarmútených tešiť
 • Krivdu trpeulivo znášať
 • Ubližujúcim odpúšťať
 • Za živých a mŕtvych sa modliť