PREČO PUTUJÚ RELIKVIE?

V roku 1990 sme si vybrali za patrónov (vtedy) blahoslavených Košických mučeníkov vďaka podnetu na prvú katechetickú hru pre deti. Zomreli ako svedkovia viery na začiatku 17. storočia a my sme v motte eRka zdôraznili svedectvo a radosť z viery ako dôležitý odkaz z obdobia tesne po nežnej revolúcii, keď eRko vzniklo. 

Dnes, v 21. storočí, udalosti vo svete potvrdzujú, že aj teraz zomierajú svedkovia viery a napriek rozvinutej modernej spoločnosti je v ľuďoch stále väčší smäd po hlbokej RADOSTI, vyvierajúcej z Prameňa živej vody (Jn 7, 37-39). 

V tomto čase vrcholia naše oslavy prežívania 30teho roku eRka. Preto sme sa rozhodli, že aj takouto púťou poďakujeme Pánu Bohu za požehnanie a naším patrónom za sprevádzanie. Chceme sa ich príkladom znova povzbudiť. Vieme, že aj my teraz píšeme ďalšie stránky  histórie eRka. Modlime sa spoločne, aby sme svojim každodenným životom v službe prinášali kúsok svedectva a roznášali kúsok RADOSTI z viery. 

Púť relikvií začína na Celoslovenskej rade eRka a potom pokračuje po jednotlivých územiach eRka podľa harmonogramu. Viac vždy aktuálne nájdete na tomto webe.

Povzbudivé slová pápeža Jána Pavla II. zo svätorečenia

Ako prežiť čas s relikviami Svätých Košických mučeníkov,
patrónov eRka?

Svätí Košickí mučeníci prichádzajú medzi nás ako priatelia, aby nás povzbudili vo viere v Krista, pre ktorého sa stali mučeníkmi. 

na zahĺbenie do témy – dva pomocné texty

                                             

OTÁZKY A ODPOVEDE

Relikvie sa delia na I, II a III stupňa. Relikvie prvého stupňa sú priamo časťou tela svätca – predovšetkým kosti; patria sem tiež predmety priamo z Ježišovho života (poznáme napr. relikviu svätého kríža). Práve takéto relikvie máme, je v nich časť stehennej kosti košických mučeníkov. Relikviár je špeciálne zhotovený tak, že sú v ňom osobitne uložené v troch častiach relikvie každého z košických mučeníkov.

Tieto putovné relikvie sú majetkom Košickej arcidiecézy, dostali sme ich so súhlasom otca arcibiskupa Bobera. Z príležitosti vyvrcholenia slávenia 30. výročia eRka sme požiadali o zapožičanie, aby mohli putovať oblastnými centrami eRka.

Po farnostiach, kde sú eRkári, poputujú v čase od 18.6. (prvé miesto, kde prídu, bude CS rada eRka) do 4.9.2021 (cez víkend pred sviatkom Košických mučeníkov ich vrátime počas osláv sviatku Košických mučeníkov).

Máme kalendár, ktorý je rozdelený na sedem častí, každé územie má vyčlenených cca 10 dní. V tomto čase bude vždy relikvia putovať určeným územím, bude ju mať na starosti konkrétny človek zodpovedný za putovanie relikvie v území. Kalendár budeme postupne dopĺňať.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v dokumente Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 2002, č. 236 o tom hovorí: „Rôzne formy ľudovej zbožnosti voči relikviám svätých, ako sú pobozkanie relikvie, ozdobenie sviecami a kvetmi, udelenie požehnania s relikviou, nesenie relikvie v procesii, nevynímajúc zvyk prinášať ju ku chorým na ich posilnenie a zosilnenie prosby o uzdravenie, majú byť uskutočňované s veľkou dôstojnosťou a na základe čistého podnetu viery. Nech sa v každom prípade vyhne vyloženiu relikvie svätých na obetný stôl: ten je rezervovaný pre Telo a Krv Kráľa mučeníkov“.

Relikvia, ak má byť vystavená v kostole alebo kaplnke k verejnej úcte, môže byť umiestnená vedľa oltára alebo na inom vhodnom mieste. Je dovolené ju incenzovať, pobozkať alebo ňou udeliť požehnanie. Relikvia nemá byť vystavená na obetnom stole.

Vzhľadom na pandemickú situáciu neodporúčame pobozkanie relikviára, ale len sa ho dotknúť alebo sa pokloniť a tak si relikvie uctiť aj blízkosťou.

Relikviár je veľký cca 40 cm, celé púzdro 45 cm. Má puzdro (podobné puzdru hudobného nástroja), v ktorom ju môžeme prenášať. Môžete si ju dať do auta, ruksaku, tašky, a tak ju preniesť. Vyzerá ako monštrancia v menšom. Po príchode na miesto puzdro otvoríte a vyberiete relikviár. Relikviár môžu prenášať kňazi, ale aj laici.

V mnohých kostoloch nájdeme relikvie, úcta k nim je u nás rozšírená.

  • Vo farnosti môže byť sv. omša z ich sviatku 7.9. Na konci sa odporúča uctenie relikvii záverečným požehnaním.
  • Je tu priestor pre pobožnosť, litánie k sv. košickým mučeníkom a iné modlitby, akadémiu.
  • Viaceré modlitby sú uvedené na tomto webe.

Áno, môžete ich priniesť i na stretko, spolu sa pri relikviách pomodliť, urobiť motivačné stretko, informovať deti. Treba, aby relikviár bol na bezpečnom mieste, aby sa s ním nič nestalo.

Môžu s nami putovať, alebo zobrať na turistiku (prežijeme s nimi radostný dobrodružný čas). Môžeme ich priniesť aj na tábor, či inú akciu farnosti, alebo oblastného centra.

Na akciách, keď máme spoločenský program, môžu byť Košickí mučeníci cez relikviu s nami, ale na čas môžeme vytvoriť aj priestor k súkromnej modlitbe – urobiť z nejakého priestoru kaplnku svätých.

Využite aj iné vhodné formy spoločného času, ktoré neznížia úctu k relikviám a nepoškodia samotný relikviár.

Ak to bude možné, využite príležitosť umiestniť relikvie v kostole. Relikvie si môžu rodiny požičať na osobitné uctenie domov, napr. po dvoch hodinách posunúť cez rodiny farnosti. Ak nie je možnosť relikvie umiestniť v kostole, môže byť umiestnená aj v rodinách eRkárov.

Dajme ju na dôstojné miesto tak, aby sa jej nič nestalo. Nemusí byť pri nej svieca, nie je to eucharistia. Môžeme použiť nejakú červenú látku ako jej podklad na znak mučeníckej smrti, alebo aj inú výzdobu.

Pri uctievaní relikvii svätých sa klaniame tomu, pre koho sa oni stali mučeníkmi. Pokľaknutie je prejav klaňania sa. Iba Bohu sa klaniame. Panne Márii a svätým vzdávame úctu, preto si pred relikviárom nekľakáme. Pri modlitbe môžem kľačať. Vtedy sa v modlitbe utiekame k Bohu. (Všimni si rozdiel medzi pokľaknutím a kľačaním.)

Sprievodný letáčik s modlitbou pre eRkárov,
bude k dispozícii pri stretnutiach s relikviami.

MATERIÁLY A INŠPIRÁCIE

Film Narodení pre nebo

V roku 2019 bol natočený o živote a smrti svätých Košických mučeníkov dokumentárny aj čiastočne hraný film “Narodení pre nebo” – dokument je spracovaním vhodný pre dospelého diváka. Uviedla ho vo vysielaní RTVS, má 28 min. Je v archíve RTVS, na pozretie pre súkromnú potrebu, kto by chcel.

Katechézy pre deti

Pre inšipráciu k téme – kto by chcel, môže si pozrieť a využiť 4 katechézy pre deti, ktoré sú na stránke Košickej arcidiecézy.

Komix pre deti

PROGRAM PÚTE RELIKVIÍ

23. 7. PIATOK

Lužianky

17:20 posvätný ruženec

18:00 svätá omša, po nej pobožnosť

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

24. 7. SOBOTA

Kozárovce

8:00 – 9:00 v Kostole sv. Filipa a Jakuba – individuálna možnosť uctiť si relikvie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

25. 7. NEDEĽA

Slepčany + Nitra - Kalvária

9:30 detská svätá omša so slávnostným požehnaním (Slepčany)

11:00 svätá omša so slávnostným požehnaním (Studnička)

14:00 možnosť uctiť si relikvie v kostole a o 14:40 pobožnosť s požehnaním (Slepčany)

17:00 – 18:00 krátky dokumentárno-hraný film o mučeníkoch + pobožnosť (Nitra – Kalvária)

18:00 – 22:00 možnosť tichej modlitby pred relikviami (Nitra – Kalvária)

Prístupné verejnosti (tučným písmom))

26. 7. PONDELOK

Nitra - Kalvária + Trenčianska Turná

Nitra – Kalvária

7:00 – 12:00 možnosť tichej modlitby pred relikviami

 

Trenčianska Turná

18:00 svätá omša

19:00 mládežnícka adorácia

20:00 tichá adorácia

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

27. 7. UTOROK

Trenčianska Turná

7:30 – 12:30 tichá adorácia

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

28. 7. STREDA

Trenčín - Orechové

8:00 – 16:00 možnosť uctenia relikvií

16:30 eucharistická poklona

18:15 spoločná modlitba eRka a eucharistické požehnanie

18:30 svätá omša sprevádzaná spevokolom

19:15 možnosť uctiť si relikvie dotykom

19:30 odovzdanie relikvií nasledujúcej skupine

19:35 eRko agapé vo farskom dvore

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

29. 7. ŠTVRTOK

Motešice

19:00 svätá omša

19:45 adorácia + požehnanie s relikviami

20:05 litánie ku sv. Košickým mučeníkom

20:15 film o sv. Košických mučeníkoch

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

30. 7. PIATOK

Krušovce

Kostol Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie

16:00 individuálna možnosť uctiť si relikvie

18:00 svätá omša, po sv.omši litánie ku sv. Košickým mučeníkom + krátko zo života sv. Troch košických mučeníkov

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

31. 7. SOBOTA

Nitrica

16:00 vystavenie relikvií, litánie ku Košickým mučeníkom

17:00 svätá omša, program detí z eRka, slávnostné eucharistické požehnanie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

1. 8. NEDEĽA

Chynorany

8:00 svätá omša

10:00 svätá omša

14:30 akadémia

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

2. 8. PONDELOK

Jacovce + Bojná

16:00 táborová svätá omša (Jacovce)

18:00 svätá omša (Bojná)

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

AKO RELIKVIE PUTOVALI DOTERAZ

20. 6. NEDEĽA

Kňažia

niektoré sv. omše dopoludnia

detské stretko popoludní

15:00-17:00 farský kostol sv. Šimona a Júdu, Kňažia – možnosť osobnej modlitby pri relikviách

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

21. 6. PONDELOK

Zuberec

7:00-13:00 kaplnka sv. Vendelína (cintorín) – možnosť osobnej modlitby pri relikviách

dopoludnia program pre deti v Základnej škole

farský kostol sv. Vendelína:

14:30-17:30  – možnosť osobnej modlitby pri relikviách

17:30 – spoločná pobožnosť ku sv. Košickým mučeníkom

18:00 – sv. omša (votívna)

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

22. 6. UTOROK

Tvrdošín

dopoludnia v ZŠ Š. Šmálika

farský kostol Najstvätejšej Trojice:

11.30 pobožnosť, film “Narodení pre nebo” (28 min.)

15.00 pobožnosť, Korunka Božieho milosrdenstva, film

popoludní detské eRko stretko

18.30 sv.omša so záverečnou pobožnosťou a Eucharistickým požehnaním

Čas medzi programom pre osobnú modlitbu pred ostatkami svätých Košických mučeníkov Mareka, Melichara a Štefana. 

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

Oravský Biely Potok

farský Kostol svätého Štefana Kráľa:

20:00-7:00 – nočná eucharistická adorácia

7:00 (23.6.) – sv. omša (votívna)

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

23. 6. STREDA

Podbiel

8:00-18:00 Kostol navštívenia Panny Márie – eucharistická adorácia

18:30 kultúrno-športová hala – sv. omša (votívna) za účastí deti

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

24. 6. ŠTVRTOK

Oravská Lesná

popoludní program MINIdigi s deťmi

18:30 farský kostol Sv. Anny – sv. omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

25. 6. PIATOK

Sihelné

dopoludnia program pre deti v ZŠ

Rabčice

popoludní detské stretko

farský kostol Všetkých svätých:

od 17:00 – možnosť osobnej modlitby pri relikviách

18:00 – sv. omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

26. 6. SOBOTA

Ružomberok - jezuiti

Kostol povýšenia Svätého kríža:

8:00  sv. omša

celodenná eucharistická adorácia

18:00 sv. omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

27. 6. NEDEĽA

Bobrovec

farský kostol svätého Juraja:

8:00  sv. omša

10:30 sv. omša

14:00 pobožnosť

popoludní OC stretko pre eRkárov z Liptova

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

28. 6. PONDELOK

Likavka

farský kostol svätého Juraja:

17:00 – litánie + svedectvo

18:00 – sv. omša

20:00 ukončenie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

29. 6. UTOROK

Liptovský Mikuláš

farský kostol svätého Mikuláša:

dopoludnia sv. omše

detské eRko stretko

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

30. 6. STREDA

Malatiná

farský kostol Všetkých svätých:

8:00 sv. omša pre deti na záver šk. roka

OC stretko pre eRkárov z OC Dolný Kubín

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

1. 7. ŠTVRTOK

Látky

17:00 detské stretko

 

Kostol povýšenia Svätého kríža

18:00 sv. omša s kázňou

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

2. 7. PIATOK

Detvianska Huta

16:00 stretko s deťmi, stanovištia o Košických mučeníkoch

 

Farský kostol nanebovzatia Panny Márie

18:00 sv. omša s kázňou, po omši ďakovná pobožnosť

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

3. 7. SOBOTA

Sebechleby

12:00 sv. omša Farský kostol sv. Michala, archanjela

po omši špeciálne eRko stretko

17:00 adorácia vo farskom kostole

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

4. 7. NEDEĽA

Kremnica

10:00 sv. omša Farský kostol sv. Františka z Assisi 

15:00 – 17:00 adorácia vo farskom kostole sv. Františka z Assisi

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

5. 7. PONDELOK

Hliník nad Hronom + Dolná Ždaňa

Hliník nad Hronom

9:00 sv. omša + litánie 

Dolná Ždaňa 

15:00 – 16:00 Korunka Božieho milosrdenstva (kostol) + litánie 

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

6. 7. UTOROK

Krupina

prepojenie s 15. výročím eRka v Krupine

17:30 – 19:00 sv. omša s kázňou, adorácia

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

7. 7. STREDA

Ľubietová

18:00 sv. omša + litánie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

8. 7. ŠTVRTOK

Hiadeľ

18:00 sv. omša + litánie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

9. 7. PIATOK

Medzibrod

18:00 sv. omša + litánie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

10. 7. SOBOTA

Banská Bystrica - Fončorda

Badín – Stretnutie farských tímov v rámci projektu Mladé srdce

 

Banská Bystrica – Fončorda

17:30 sv. omša + litánie

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

11. 7. NEDEĽA

Kanianka

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho

07.30 hod. – Svätá omša 

10.30 hod. – Slávnostná svätá omša 

14.00 hod. – Spoločná pobožnosť k sv. Košickým mučeníkom

14.30 – 16.00 hod. – Individuálna modlitba pri relikviách

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

12. 7. PONDELOK

Liptovská Osada

83. Základný kurz

eRkodom, OC Sever

13. 7. UTOROK

Bratislava

Stredisko eRka – súkromná pobožnosť

Pápežské misijné diela – sv. omša + adorácia – súkromná pobožnosť

14. 7. STREDA

Farnosť Svätej rodiny Bratislava Petržalka

Denný tábor – súkromná pobožnosť

18:00 sv. omša 

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

15. 7. ŠTVRTOK

Farnosť Svätej rodiny Bratislava Petržalka

18:00 sv. omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

16. 7. PIATOK

Borský Mikuláš

18:00 svätá omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

17. 7. SOBOTA

Borský Peter

8:00 svätá omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

18. 7. NEDEĽA

Závod

 7:30 svätá omša

10:30 svätá omša

15:00 pobožnosť

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

19. 7. PONDELOK

Stará Turá

adorácia

18:30 sv. omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

20. 7. UTOROK

Šaľa

17:00 – detské stretko
18:00 – sv. omša
adorácia
Prístupné verejnosti (tučným písmom)

21. 7. STREDA

Hul

8:00 možnosť prísť sa pomodliť k relikviám v kostole

18:30 sv. omša

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

22. 7. ŠTVRTOK

Sládkovičovo

17:00 detské stretko

18:00 sv. omša 

Prístupné verejnosti (tučným písmom)

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

erko@erko.sk

 

Pre médiá:

boris@erko.sk