Uvedomujem si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa. Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“.

Kurz začíname

Aktuálna ponuka

Profil absolventa:

Absolvent je po kurze zorientovaný v tom, čo obnáša práca vedúceho v eRku. Môže sa rozhodnúť, či chce pracovať s deťmi ako dobrovoľník, vie, ako sa ďalej vzdelávať a ako sa kontaktovať so skúsenými eRkármi v okolí. Po kurze ovláda niekoľko postupov, vďaka ktorým môže pomáhať pri vedení stretka, na akciách a pod.

Komu je kurz určený

Záujemcovia o prácu s deťmi vo farnosti od 15 rokov.

Ciele kurzu

 • Zorientovať sa v dobrovoľníckej práci s deťmi – vedenie detského kresťanského spoločenstva.
 • Spoznať štýl a ponuku eRka pre prácu s deťmi.
 • Naučiť sa niekoľko praktických postupov pre prácu s deťmi (stretko, hry, tance, piesne, ukazovačky).

Program: stručný prehľad tém a aktivít

Účastníci sa oboznámia s témami: Dobrovoľníctvo, Zásady komunikácie v skupine, O hodnote spoločenstva, Úloha a postavenie vedúceho spoločenstva, Špecifiká vývinových období, O motivácii, Základné výchovné princípy v eRku, O hodnotách eRka, Čo je to vlastne stretko, O spolupráci s rodičmi detí

Súčasťou programu kurzu je spoločný duchovný program, nácvik ukazovačiek, hier a skupinových tancov. Témy sú prezentované formou interaktívnych prednášok a práce v skupinách.

Organizačné detaily/štruktúra kurzu

Kurz Začíname trvá jeden víkend. Teoretická časť: XX hodín, praktická časť: YY hodín.

Lektori

Členovia metodickej komisie eRka, skúsení eRkári, členovia celoslovenskej rady a vedúci OC

Základný kurz

Aktuálna ponuka

Ciele kurzu:
 • osvojiť si základy pedagogiky, rozšíriť si vedomosti v oblasti vývinovej a sociálnej psychológie (vývin a potreby detí v jednotlivých vekových obdobiach, strach a agresia, komunikačné metódy, riešenie konfliktov).
 • Naučiť sa niekoľko praktických postupov pre prácu s deťmi (stretko, hry, tance, piesne, ukazovačky).
 • Prehĺbiť si poznanie hodnôt a štýlu eRka a jeho ponuky pre prácu s deťmi.

Profil absolventa

Absolvent Základného kurzu je schopný: zhodnotiť správanie detí primerane naň reagovať, aplikovať a prispôsobovať získané vedomosti pri príprave obsahu stretnutí, výbere tém a najmä metód podľa vývinových špecifík dieťaťa,     rozlišovať potreby detí a ich napĺňaním pomáhať zdravému rozvoju osobnosti dieťaťa, riešiť konfliktné situácie vyskytujúce sa pri práci s deťmi,         popísať mechanizmy a fázy vzniku, vývoja skupiny a zásady vedenia skupiniek v eRku, používať metódy na rozvoj komunikácie a  tímovej spolupráce pri budovaní skupiniek, zaradiť neformálne vzdelávanie eRka do rámca pedagogickej disciplíny pedagogika voľného času, použiť poznatky z oblasti teórie výchovy o cieľoch, obsah stretnutí s deťmi a vybrať si prijateľné formy a metódy práce, rozlišovať medzi konkurenčnými a kooperatívnymi hrami a pri práci s deťmi uplatňovať tú druhú skupinu hier, v snahe sprostredkovať im spoločný dobrý zážitok, používať metódy neformálneho vzdelávania v eRku – rozlišuje vhodnosť aplikácie metód pre jednotlivé vekové skupiny detí, stanoviť a zostaviť celoročný program detskej skupinky, časový harmonogram s ohľadom na zabezpečenie pestrosti obsahu a primeranosti foriem.
V sociálnej oblasti má absolvent viac rozvinutú zručnosť komunikácie, kooperácie, empatie, riešenia konfliktov, kreativity a zodpovednosti za formovanie a výchovné usmerňovanie detí, s ktorými budú v skupinke pracovať. Taktiež sa zvýši jeho motivácia pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s deťmi. Absolvent je po kurze zorientovaný v tom, čo obnáša práca vedúceho v eRku. Môže sa rozhodnúť, či chce pracovať s deťmi ako dobrovoľník, vie, ako sa ďalej vzdelávať a ako sa kontaktovať so skúsenými eRkármi v okolí. Po kurze ovláda niekoľko postupov, vďaka ktorým môže pomáhať pri vedení stretka, na akciách a pod.

Komu je kurz určený

Vedúci detských spoločenstiev eRka (resp. záujemcovia o túto dobrovoľnícku prácu) vo veku od 16 rokov.

Program: stručný prehľad tém a aktivít

Účastníci sa oboznámia s témami: základné potreby detí, o výchove, ako myslia deti, sociálna skupina, agresia, strach, riešenie konfliktov, teória hier, o stretku.

Súčasťou programu kurzu je spoločný duchovný program, nácvik ukazovačiek, hier a skupinových tancov. Témy sú prezentované formou interaktívnych prednášok, metódami vyššieho inovačného stupňa, prácou v skupinách a praktickým nácvikom.

Organizačné detaily/štruktúra kurzu

Základné kurzy sú akreditovaným vzdelávacím podujatím. Kurz trvá jeden týždeň počas leta. Teoretická časť: 18 hodín, praktická časť: 23 hodín.

Lektori

Členovia metodickej komisie eRka, zamestnanci Sekretariátu, skúsení eRkári, členovia celoslovenskej rady a vedúci OC.

O táboroch

Ciele kurzu:
 • Naučiť sa základné organizačné a programové pravidlá pre prípravu letného tábora v eRku.
 • Získať konkrétne nápady a podnety na zostavenie táborového programu.

Komu je kurz určený

Členovia eRka od 18 rokov, ktorí sa zúčastnili aspoň na jednom tábore ako vedúci.

Profil absolventa

Absolvent Kurzu o táboroch je schopný: vytvoriť časový harmonogram tábora a zabezpečiť logistiku tábora – výber chaty, zabezpečenie tímu a materiálu na tábor, popísať legislatívne predpisy týkajúce sa organizovania táborov a vie ako ich dodržať, obhájiť dôležitosť dodržiavania bezpečnostných pravidiel a postupov a vie ich uplatniť v praxi, ekonomicky zabezpečiť a vyúčtovať financie tábora, pripraviť program s prihliadnutím na špecifiká detí a tímu organizátorov k napĺňaniu obsahu programu, využívať táborovú motiváciou, dodržiavať zásady psychohygieny počas tábora, charakterizovať vývinové špecifiká detí v rôznych vekových obdobiach a rozoznávať  najčastejšie poruchy správania detí, vytvoriť a viesť tím vedúcich na tábore a byť zaň zodpovedný, riešiť niektoré problematické situácie v tábore, identifikovať ich príčiny a možnosti ich prevencie.

Absolvent je po kurze zorientovaný v tom, čo obnáša práca vedúceho v eRku. Môže sa rozhodnúť, či chce pracovať s deťmi ako dobrovoľník, vie, ako sa ďalej vzdelávať a ako sa kontaktovať so skúsenými eRkármi v okolí. Po kurze ovláda niekoľko postupov, vďaka ktorým môže pomáhať pri vedení stretka, na akciách a pod.

Program: stručný prehľad tém a aktivít

Účastníci sa oboznámia s témami: organizačné zabezpečenie  tábora, programová zložka tábora, vybrané poznatky z vývinovej a špeciálnej pedagogiky, táborový tím, praktické riešenia problematických situácií a konfliktov na tábore.

Organizačné detaily/štruktúra kurzu

Kurz je akreditovným podujatím, trvá jeden víkend. Je doplnený o dištančnú časť – vyúracovanie domácej úlohy.

Lektori

Členovia metodickej komisie eRka, skúsení eRkári, členovia celoslovenskej rady a vedúci OC

Najbližšie kurzy

Informácie o udalosti

 • Pi
  06
  okt
  2023
  Ne
  08
  okt
  2023

  Otvárací seminár DUNIS (Východ)

  Hermanovce

Ako sme sa mali na kurzoch?

Cesta eRkára

Témy pre animátorstvo v eRku

Vonkajšie princípy eRka

Cieľom je nadobúdať vonkajšie princípy eRka:

 1. Mám čas…,
 2. Rád sa hrám,
 3. Rád čítam, študujem,
 4. Delím sa o skúsenosti,
 5. Chodím na stretká.

Od skupinky k spoločenstvu

Ako vytvárať, povzbudzovať a budovať život v spoločenstve, znaky spoločenstva, prežívanie spoločenstva s deťmi.

Základy pedagogiky

Základné prístupy a zásady vo výchove. Ako si stanoviť výchovný cieľ, formy a metódy na jeho dosiahnutie? Zbieranie spätnej väzby. Porozumenie pedagogickej vízii eRka.

Základy vývinovej psychológie detí

Čo potrebujú deti v jednotlivých vývinových obdobiach?

Práca so skupinkou

Základy sociálnej psychológie, fázy vývoja skupinky, skupinová dynamika, roly členov v skupinke…

Metódy

Cieľom je naučiť sa rozličné metódy ako prostriedok napĺňania výchovného cieľa a aplikovať ich s prihliadnutím na špecifiká skupinky (stretka).

Modlitba s deťmi

Cieľom je oboznámiť sa so zásadami modlitby s deťmi podľa ich potrieb a vekovej aktegórie, ako aj získať vhodné námety na preživanie modlitby tvorivým spôsobom prístupným deťom.

Hra

Hra ako základný výchovný prostriedok detí (zážitková pedagogika).

Ako uvariť stretko?

Stretko – príprava, program, vytvorenie obsahu a realizácia, sledovanie cieľa, reflexia…

Organizačný manažment

Cieľom je oboznámenie sa so základnými organizačnými, administratívnymi a finančnými nárokmi a úlohami spojenými s vedením stretka, organizovaním rozličných podujatí (vrátane táborov), získavaním, spravovaním a vyúčtovaním financií.

Praktická spolupráca v miestnej komunite

Cieľom je získať prehľad o osobitostiach a potrebách spolupráce animátora eRka 1. S ďalśími animátormi, 2. S kňazom, 3. S rodičmi detí, 4. S katechétmi, 5. So samosprávou, 6. S inými spoločenstvami vo farnosti.

eRko vo farnosti, laický apoštolát

Cieľom je naučiť sa vychádzať mimo vlastného spoločenstva (stretka) a začleniť sa do širšieho spoločenstva vo farnosti (nebyť len sami pre seba). Farnosť chápeme ako spoločenstvo menśích spoločenstiev, z ktorých jedno je aj eRko. Oboznámiť sa s úlohou laikov v Cirkvi vo svetle dokumentov II. Vatikánskleho koncilu (osobitne Christe fideles laici). Oboznámiť sa so spôsobmi, ako prakticky môže eRko prispieť k oživeniu života vo farnosti v priebehu liturgického roka prostredníctvom svojich celoslovenských kampaní a podujatí.

Témy pre osobnostnú zrelosť eRkára

Stvorený/á pre lásku

Cieľom je uvedomiť si základné povolanie čLOVEka pre osobné vzťahy.

Sebaprijatie

Cieľom je objavenie, uznanie a prijatie svojich nedokonalostí a limitov, ako výzvy pre ďalší rozvoj alebo ako oblastí, o ktorých viem, že nie sú mojou silnou stránkou. Narušenie našej prirodzenosti egoizmom a krehkosť vzťahov spôsobujú v našom živote vnútorné zranenia, klamlivý sebaobraz, nedôveru voči druhým a nám samotným, odmietanie našich túžob a talentov zo strachu pred ďalśím zranením. Cieľom je uvedomiť si túto skutočnosť, nadobudnúť pravdivý pohľad na seba samého, získať silu a oporu na ceste vyrovnávania sa so svojou minulosťou.

Poznaj sám seba a to, kým môžeš byť

Cieľom je poznať dynamiku (temperament) a charakter svojej osobnosti. Byť si vedomý svojich talentov a úžasných možností ich rozvoja. Budovať svoj charakter potrebný pre vedenie ľudí najmä cez štyri kardinálne čnosti: 1. Prezieravosť (schopnosť robiť rozhodnutia), 2. Odvaha (schopnosť byť verný svojim rozhodnutiam), 3. Miernosť (schopnosť usmerňovať dynamiku svojej osobnosti pre dobro), 4. Spravodlivosť (schopnosť orientovať sa vo vzťahoch).

Muži a ženy sú z raja

Cieľom je spoznať pravdu o zmysle ľudskej sexuality ako daru vtkaného do ľudského tela. Uvedomiť si rovnosť medzi mužom a ženou v ich dôstojnosti. Zároveň rásť v sebauvedomení si vlastnej sexuálnej identity ženy alebo muža.

Príťažlivosť, Priateľstvo, Pár

Cieľom je porozumieť vlatným citom, príťažlivosti medzi chlapcom a dievčaťom. Objavovať zmysel ľudskej príťažlivosti a zaľúbenia. Uvedomiť si, že láska v nás má neustále dozrievať, že je potrebné učiť sa milovať.

Svedčí mi to?

Cieľom je konfrontovať svoj každodenný život s hodnotami eRka: živá viera, úcta k životu, radostná služba, otvorené spoločenstvo, zodpovednosť a dôvera.

Cesta k zrelosti

Na ceste zrelosti vedieme deti, ale aj seba k tomu, aby sme sa stávali zrelými kresťanskými osobnosťami. Taká osobnosť je schopná usmerňovať svoje myslenie a konanie pre spoločné dobro. Integrálna formácia k zrelosti zahŕňa: 1. Rozum, 2. Vôľu, 3. City, 4. Telo, 5. Duchovný život, 6. Vzťahy. Cieľom je uvedomenie si, že dosiahnutie zrelosti je proces rastu, ktorý si vyžaduje pravidelnú prácu na sebe ako aj učenie sa umeniu malých krokov.

Témy pre prístup eRkára k druhým ľuďom

Pozitívny a rešpektujúci prístup k deťom

Cieľom je osvojiť si prístup k deťom, v rámci ktorého sa na deti pozeráme ako na jedinečné ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia našu úctu, rešpekt a ochranu.

Priateľstvo, ktoré vytrvá

Cieľom je naučiť sa rozlišovať medzi troma obrazmi priateľstva, ktoré stretávame vo svete ľudí. Podrobnejšie sa zoznámenie s víziou priateľstva, ktoré vytrvá – rozhodnutie sa pre dobro toho druhého (podľa Aristotela čnostné priateľstvo).

Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Cieľom je viesť k prijímaniu druhých ľudí ako obohatenia. V otvorenom spoločenstve sa snažíme akceptovať potreby, očakávania, možnosti a limity jeho členov. V otvorenom spoločenstve sa snažíme prepájať rôznorodosť (názorov, životných skúseností, stupeň rozvoja duchovného života a pod.), avšak za dodržiavania mravných a morálnych hodnôt, ku ktorým sa eRko hlási.

Postoj zodpovednosti a dôvery

Cieľom je vedenie k zodpovednosti a dôvere, čo znamená: byť zodpovedným, spoľahlivým, vzdelávať sa, túžiť odovzdávať skúsenosti, byť pravdivým, dôverovať a byť dôveryhodným, byť férovým (nevysmievať sa, nežartovať na úkor druhého), nevyvolávať strach, neistotu.

Komunikácia, empatia

Cieľom je naučiť sa rešpektujúco komunikovať, osvojiť a zvnútorniť si základné pravidlá komunikácie.

Riešenie konfliktov

Cieľom je naučiť sa konštruktívne riešiť konflikty v každodenných i kritických situáciách, zvlášť tie konflikty, ktoré prináša priama práca s deťmi.

Čo obnáša dobrá spoluPRÁCA?

Cieľom je naučiť sa prístupy a metódy posilňujúce spoluprácu. Osvojiť si základné zručnosti spolupráce ako vhodná motivácia, jasné definovanie úloh a zodpovedností, včasné a obsahovo dostatočné zdieľanie informácií, efektívna komunikácia, delgovanie zodpovednosti, spoločné rozhodovanie apod.

Zodpovední eRkári v spoloČNOSTI

Cieľom je poukázať na to, že nežijeme sami len pre seba alebo len pre svoj vlastný mikrosvet. Dobrovoľníctvo, občianska zodpovednosť, participácia mládých, zodpovedné správanie sa voči životnému prostrediu.

Šírim kultúru života

Základné porozumenie kultúrnych výziev v oblasti sexuálnej morálky a bioetických problémov týkajúcich sa detí (umelé potraty, klonovanie, umelé oplodnenie). Zároveň je cieľom prispievať k budovaniu a šíreniu kultúry života, ktorá sa vyznačuje radosťou plynúcej z tajomstva zázraku života, úctou ku každému človeku a konštruktívnym vedením dialógu s odlišnými svetonázormi so zreteľom na spoločné dobro.

Žijem fér

Solidarita so všetkými ľuďmi, zvlášť tými, ktorí sa nachádzajú v podmienkach extrémnej chudoby. Cieľom je získať základné porozumenie fungovania rozvojovej spolupráce prostredníctvom 4 princípov 1. Ľudská dôstojnosť, 2. Solidarita, 3. Subsidiarita, 4. Spoločné dobro. Porozumenie týchto problémov vedie k proaktívnemu správaniu ako zapájanie sa do akcii rozvojovej spolupráce, zvyšovanie povedomia o globálnych problémoch vo svojom okolí, osvojovanie si férového životného štýlu (vedomé obmedovanie konzumu, fair-trade, ekologické správanie…)

Kroky na ceste duchovného rastu eRkárskeho animátora

 • Som povolaný/á k svätosti
 • Nasledujem Krista a spoločenstvo svätých
 • Modlím sa a učím sa umeniu modlitby
 • Slávim nedeľnú svätú omšu
 • Príjmam uzdravenie a zmierenie vo sviatosti pokánia
 • Služba bez lásky mi nič neosoží (prvenstvo milosti)
 • Počúvam Božie slovo
 • Ohlasujem Slovo

Vzdelávacie workshopy

Zaujala ťa niektorá téma z Cesty eRkára a rád by si sa dozvedel/a viac? Zavolajte si na svoje OC stretko/víkendovku lektora z PePo komisie, ktorý vám pripraví workshop podľa vami zvolenej témy. V prípade záujmu kontaktuj koordinátorku Cesty eRkára, Lucku: lucka@erko.sk.