Čo je eRko pre všetkých?

Chceme deti viesť k tolerancii, úcte a solidarite so všetkými. Nie každý animátor je pripravený na prácu s deťmi s rôznymi potrebami a rozličnými znevýhodneniami, preto sa chceme vzdelávať v témach, vďaka ktorým budeme viesť stretká tak, aby sa v nich každý cítil prijatý.

Prečo eRko pre všetkých?

Každé dieťa a mladí človek má svoje potreby, túžby, záujmy, dary i talenty. Avšak nie vždy majú všetci rovnaké možnosti začleniť sa, budovať vzťahy s rovesníkmi, napĺňať svoje túžby a svoje dary i talenty naplno rozvíjať. Dôvodom toho môže byť aj to, že nie každý, kto pracuje s deťmi, je pripravený na prácu s deťmi s rôznymi potrebami. V eRku pôsobí niekoľko odborníkov, ktorí vnímajú potrebu byť otvorení pre všetky deti a vzdelávať sa v tejto téme. Preto sa rozhodli prinášať animátorom rôzne podnety z oblasti pedagogiky, psychológie, inkluzívneho vzdelávania a špeciálnej pedagogiky. Cielené formovanie animátorov tak skvalitní prácu so všetkými deťmi a mladými. 

Hodnota otvoreného spoločenstva

Chceme taktiež lepšie chápať a aplikovať jednu z hodnôt eRka – rozvíjam otvorené spoločenstvo. Rozvíjať otvorené spoločenstvo znamená mať k deťom a ľuďom okolo seba individuálny prístup. Tvorivo hľadať to, čo nás spája – snažiť sa o jednotu v rôznorodosti. Prijímať druhého a byť tolerantný. Rozvíjať spoluprácu. Podieľať sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijem. Byť solidárny s tými, ktorí majú nedostatok. 

Radi Ti poradíme

Dominika Bujdáková

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, aktuálne pracuje ako projektová koordinátorka v eRku. Dominika má dlhoročné skúseností s vedením detského a mládežníckeho spoločenstva v Šali, s tvorbou metodických materiálov pre deti a so vzdelávaním animátorov. Je koordinátorkou projektu eRko pre všetkých. 

dominika.bujdakova@erko.sk

Lucka Molnárová

Svojmu študijnému odboru, Andragogike, sa venuje profesne i v eRku ako koordinátorka vzdelávania. Detské stretko viedla pravidelne približne 10 rokov, potom sa viac venovala práci s animátormi a lídrami v eRku. Okrem iného rada prináša do vzdelávacieho procesu prvky koučingu. Zručnosť vytvárať prostredie prijatia rozvíja aj cez spoluprácu s Misijnou školou Karola Wojtylu, kde vedie lektúry pre dospelých.

lucka@erko.sk

Janka Tuhá

Je maminou štyroch detí a spolu s manželom a rodinou býva v Nižnej. Vyrástla v kresťanských organizáciách a aktuálne tretí rok vedie eRko stretká spolu so svojimi deťmi. Vedie občianske združenie ZOEE, ktoré spravuje materské a komunitné centrum.  V posledných rokoch sa venuje aj deťom a rodinám so znevýhodneného prostredia, aby mohli žiť lepší a kvalitnejší život.

janka.tuha@gmail.com

Matúš Šuľa

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých. Aktuálne pracuje ako učiteľ v Diagnostickom centre v Ružomberku. Má dlhoročné skúseností s vedením detského stretka a animátorov v Likavke. Aktuálne v eRku slúži ako programový koordinátor pre Územie Orava-Liptov a venuje sa vzdelávaniu animátorov.

matus.sula@erko.sk

Veronika Hanková

Štúdium ukončila v odbore špeciálnej pedagogiky pre jednotlivcov so sluchovým postihnutím a poradenstve. V súčasnosti pracuje ako špeciálna pedagogička v materskej škole pre deti so sluchovým postihnutím a vo voľnom čase pomáha ako dobrovoľníčka pri organizáciách rôznych podujatí pre „špeci“ deti. V eRku niekoľko rokov zastávala úlohu ZOF, vedúcu stretiek a vedúcu táborov v OC Hradište.

veronika.klemanova85@gmail.com

Betka Kudryová

Výberom strednej školy si bola istá už od malička, a preto jej kroky viedli pedagogickými prúdmi na Piaristickú SOŠ v odbore pedagogický asistent. Momentálne študuje elementárnu a predškolskú pedagogiku a aktívne sa venuje deťom vo farnosti ako ZOF. Nedávno prebrala úlohu hlavnej vedúcej letného tábora pre mladšie deti v OC Hradište.

alzbeta.kudryova@gmail.com

PRE ANIMÁTOROV

Metodická príručka eRko pre všetkých

Ako viesť stretko, aby sa v ňom každý cítil prijatý? Ako vytvárať bezpečné prostredie na stretku? Aké sú špecifiká detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Odpovede aj na tieto otázky nájdeš v príručke. Ak máš o ňu záujem, napíš na dominika.bujdakova@erko.sk.

Napíšte nám

Stretol si sa vo svojej eRkárskej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami? Máš pochybnosť o tom, či by si prácu s nimi zvládol? Boli situácie, o ktorých by si sa chceli s nami poradiť? Napíš nám.

 

Inšpirácie od pápeža Františka

Mnohí ľudia so zdravotným postihnutím cítia, že existujú bez toho, aby niekam patrili a na niečom mali účasť. Existuje ešte mnoho vecí, ktoré bránia ich plnému občianstvu. Cieľom je nielen im pomôcť, ale aj dosiahnuť ich aktívnu účasť na občianskom a cirkevnom spoločenstve. Je to náročná a aj vyčerpávajúca cesta, ktorá však bude čoraz viac prispievať k formovaniu svedomia, aby bolo schopné uznať, že každý človek je jedinečná a neopakovateľná osoba. Dovolím si naliehať, že treba mať odvahu dať hlas tým, ktorí sú diskriminovaní pre zdravotné postihnutie, lebo, žiaľ, v niektorých krajinách je ešte aj dnes ťažké, aby boli uznaní za ľudí s rovnakou dôstojnosťou.

(Fratelli tutti 98)

Každá ľudská bytosť má právo dôstojne žiť i integrálne sa rozvíjať a nijaká krajina nemôže poprieť toto základné právo. Každý človek má vlastnú dôstojnosť, aj keď je málo zdatný, aj keď sa narodil alebo vyrástol s obmedzeniami; vskutku to neumenšuje jeho nesmiernu dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá sa nezakladá na okolnostiach, ale na hodnote jeho bytia.

(Fratelli tutti 107)

Škola spolužitia

Redakcia časopisu Rebrík rozbehla v prvom polroku školského roku 2019/2020 projekt Škola spolužitia. Projekt je zameraný na spoznanie seba, svojich daností – a ľudí v okolí (spolužiakov) – objavovanie ich darov, dobrých vlastností – a prijatie každého takého, akým je.

Cieľom nášho projektu je predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie prostredníctvom tvorivej práce s deťmi základných škôl (6 – 10 rokov, t. j. žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ), a tak preventívne pôsobiť proti ich neskoršej radikalizácii.

null

Workshop 1

Sebapoznanie a tebapoznanie

null

Workshop 2

Prijatie človeka bez ohľadu na zdravotné postihnutie.

null

Workshop 3

Prijatie človeka bez ohľadu na farbu pleti.

null

Workshop 4

Prijatie človeka bez ohľadu na náboženstvo.

null

Workshop 5

Prijatie človeka bez ohľadu na národnosť a jazyk.

null

Čo je škola spolužitia?

Dozvedieť sa viac

Ako podporujeme inklúziu v subsaharskej Afrike? 

 

 

Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru
Rehoľa malých sestier sv. Františka sa stará o 80 detí priamo v centre, ďalších 260 navštevuje priamo v komunite. Sociálni pracovníci a terapeuti pracujú nielen s deťmi, ale aj ich rodičmi. Každý mesiac prichádzajú do centra lekári – špecialisti, ktorí vyšetria choré deti priamo v komunite a ušetria rodičom cestovné náklady. V spolupráci s miestnymi autoritami vzdelávajú komunitu a búrajú predsudky o epilepsii, anémii a ďalších chorobách, ktoré trápia ich deti.

 

 

Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa
V novej fáze spolupráce pokračuje organizácia HEfDA v prispievaní 120 deťom s postihnutím na vzdelanie a ich rodičov vzdeláva v rôznych poľnohospodárskych technikách a obchodných zručnostiach. Okrem toho podporuje školské kluby, zabezpečuje vzdelávacie pomôcky pre deti so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Novým elementom v tejto fáze sú školenia pre aktivistov a dobrovoľníkov v oblasti inklúzie detí s postihnutím na školách a sprostredkovanie remeselných zručností mládeži s postihnutím.

 

 

Budovanie kapacít v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi potrebami
Združenie profesionálov z oblasti špeciálneho vzdelávania (SEP) je organizácia zameraná na školenia pre pracovníkov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi potrebami, taktiež ich učiteľov a rodičov. Osvetovú činnosť o danej problematike realizujú tvorivo, napríklad formou módnych prehliadok, písania knižiek, organizovaním behov. Dobrá novina podporila ich pôsobenie na viacerých miestach: v Nairobi, Machakos či v turkanskom Lokichare.

 

 

Centrum pre deti s postihnutím Songa Mbele na Masomo
Songa Mbele na Masomo patrí pod projekt Mukuru Promotion Centre spravovaný Milosrdnými Sestrami (Sisters of Mercy) v slume Mukuru v Nairobi. Centrum sa venuje deťom s fyzickým i mentálnym znevýhodnením, najmä formou fyzioterapie. Terénna práca, osvetová činnosť i pravidelné návštevy rodín sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne tímu lokálnych pracovníkov.

 

Podpora Centra Jána Pavla II. v Lokichare
V Centre Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím býva obvykle 75 detí. Chodia na rôzne terapie, do škôlky alebo škôl v jeho okolí. Zamestnanci sa starajú aj o desiatky ďalších detí, ktoré prichádzajú do centra za ich terapeutickými službami. Pandemické obmedzenia zintenzívnili komunitnú prácu Centra Jána Pavla II. Keďže viaceré deti sa museli vrátiť do svojich rodín, tím terapeutov pracoval najmä s rodičmi, aby zabezpečili deťom kvalitnú domácu starostlivosť.