Kampaň MINIdigi nadväzuje na kampaň Vypni telku, zapni seba!

Aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe.

Pretože digitálna miernosť je cnosťou zajtrajška.

Daj si pauzu od takého “digi”, ktoré ťa úplne
zbytočne oberá o tvoj vzácny čas.

Pusti sa naplno do života. Získaný čas venuj
rozvoju svojich vzťahov a seba samého.

 1. Buď na mobile o polovicu času menej ako zvykneš bývať
 2. Nehraj sa žiadne hry na mobile/tablete/počítači
 3. Pozeraj len 1 rozprávku/video/seriál za deň
 4. Nepoužívaj sociálne siete
 5. Kontroluj si soc. siete len raz za deň
 6. Nepoužívaj displeje po 18:00
 7. Odlož si mobil počas stolovania
 8. Keď Ti niekto napíše, radšej mu zavolaj
 9. Odlož slúchadlá, keď si s druhými
 1. Nájdi pekný citát vo Svätom Písme, napíš/nakresli si ho a nauč sa ho naspamäť
 2. Napíš Bohu list alebo báseň
 3. Upečte doma koláč a pozrite si spolu album fotiek
 4. Pomôž doma s tým, čo ti nikto neprikázal
 5. Rukami vytvor pekný darček pre kamaráta, zabaľ a daruj s odkazom: “Som MINIdigi, a preto mám na teba čas”
 6. Zaujímaj sa/napíš/zavolaj spolužiakom, ktorých nie až tak poznáš
 7. Začni sa učiť hrať na hudobnom nástroji
 8. Skús sa naučiť/ vymyslieť novú výtvarnú techniku
 9. Cvič každý deň aspoň 15 minút

 

 1. Nepozeraj dnes žiadne filmové, seriálové či televízne video
  alebo si pre dnešok vyber iba jedno – to, čo je pre teba najužitočnejšie
 2. Kontroluj si sociálne siete len raz za deň, vo vyhradenom čase
 3. Používaj na mobile len appky, ktoré Ti pomáhajú
  (počasie, budík, mail,EduPage, zamyslenia, Sväté Písmo…)
 4. Stiahni si appku Moment alebo Screenplay, sleduj svoj čas
  na mobile a snaž sa, aby bol každý deň ten čas menší
 5. Keď Ti niekto napíše, radšej mu zavolaj
 6. Po 21:00 odlož displeje
 7. Odlož si mobil počas stolovania

 

 1. Založ si modlitebný denník, zapisuj si doň každý deň
 2. Priprav večeru pre celú rodinu
 3. Zahrajte si doma spoločenskú hru, rozprávajte sa spolu
 4. Napíš a odnes do schránky niekomu list
 5. Pozvi animátorov na online stretko
  (pomodlite sa, zahrajte sa, rozprávajte sa)
 6. Rukami vytvor pekný darček pre blízku osobu, zabaľ
  a daruj s odkazom: “Som MINIdigi, a preto mám na teba čas”
 7. Cvič každý deň aspoň 20 minút
+ Pre deti
 1. Buď na mobile o polovicu času menej ako zvykneš bývať
 2. Nehraj sa žiadne hry na mobile/tablete/počítači
 3. Pozeraj len 1 rozprávku/video/seriál za deň
 4. Nepoužívaj sociálne siete
 5. Kontroluj si soc. siete len raz za deň
 6. Nepoužívaj displeje po 18:00
 7. Odlož si mobil počas stolovania
 8. Keď Ti niekto napíše, radšej mu zavolaj
 9. Odlož slúchadlá, keď si s druhými
 1. Nájdi pekný citát vo Svätom Písme, napíš/nakresli si ho a nauč sa ho naspamäť
 2. Napíš Bohu list alebo báseň
 3. Upečte doma koláč a pozrite si spolu album fotiek
 4. Pomôž doma s tým, čo ti nikto neprikázal
 5. Rukami vytvor pekný darček pre kamaráta, zabaľ a daruj s odkazom: “Som MINIdigi, a preto mám na teba čas”
 6. Zaujímaj sa/napíš/zavolaj spolužiakom, ktorých nie až tak poznáš
 7. Začni sa učiť hrať na hudobnom nástroji
 8. Skús sa naučiť/ vymyslieť novú výtvarnú techniku
 9. Cvič každý deň aspoň 15 minút
+ Pre mladých

 

 1. Nepozeraj dnes žiadne filmové, seriálové či televízne video
  alebo si pre dnešok vyber iba jedno – to, čo je pre teba najužitočnejšie
 2. Kontroluj si sociálne siete len raz za deň, vo vyhradenom čase
 3. Používaj na mobile len appky, ktoré Ti pomáhajú
  (počasie, budík, mail,EduPage, zamyslenia, Sväté Písmo…)
 4. Stiahni si appku Moment alebo Screenplay, sleduj svoj čas
  na mobile a snaž sa, aby bol každý deň ten čas menší
 5. Keď Ti niekto napíše, radšej mu zavolaj
 6. Po 21:00 odlož displeje
 7. Odlož si mobil počas stolovania

 

 1. Založ si modlitebný denník, zapisuj si doň každý deň
 2. Priprav večeru pre celú rodinu
 3. Zahrajte si doma spoločenskú hru, rozprávajte sa spolu
 4. Napíš a odnes do schránky niekomu list
 5. Pozvi animátorov na online stretko
  (pomodlite sa, zahrajte sa, rozprávajte sa)
 6. Rukami vytvor pekný darček pre blízku osobu, zabaľ
  a daruj s odkazom: “Som MINIdigi, a preto mám na teba čas”
 7. Cvič každý deň aspoň 20 minút

AKTUALITY

AMBASÁDORI

Novinkou kampane sú aj ambasádori, ktorí nás inšpirujú, ako sprevádzať deti v digitálnom svete.

SLÁVKA KUBÍKOVÁ

Autorka knihy Krotitelia displejov, matka 2 detí, expertka na výchovu detí
v digitálnom prostredí nám odkazuje:

„Základ je, aby dieťa malo rozum, dušu a srdce na správnom mieste.
A to sa nevybuduje v technologickom priestore.”

DANIEL HEVIER

Autor knihy Svet čaká na deti, spisovateľ blízky deťom i mladým dobre vie, že
v deťoch je obrovský potenciál. Preto nás povzbudzuje:

„Našou úlohou je ukázať deťom smer, posilniť v nich zručnosti a upozorniť ich na nebezpečenstvá.“

Kontakt

Dominika Bujdáková

minidigi@erko.sk

V súčasnej situácii sa digitálne technológie
stali ešte väčšou súčasťou života detí.
Sú nevyhnutným nástrojom pre vzdelávanie sa,
pre udržanie kontaktu s našimi príbuznými,
s kamarátmi a častokrát sa stávajú
aj zdrojom oddychu a zábavy.

Cieľom kampane MINIdigi je, aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médií
v digitálnej dobe. Kampaň organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.