Program sa deje na stretku

 

Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály.  Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo.

S deťmi na stretku:

  • vytvárame spoločenstvo,
  • rastieme v láske,
  • pretvárame svet,
  • žijeme živú vieru.

VÝCHOVA: RAST V ČNOSTIACH V RADOSTNOM DETSKOM SPOLOČENSTVE

Pravidelnú prácu s deťmi v spoločenstvách sprevádza každý rok ročná téma. Je to myšlienka, ktorá nás zjednocuje na obdobie školského roka. Myšlienku ročnej témy sa snažíme vyberať podľa toho, čo je aktuálne v spoločnosti a Cirkvi a čo deti potrebujú. Ročnou témou sú inšpirované námety na aktivity pre deti (DOBROčiny, Dobrá novina, MINIdigi, námety na tábor, deň radosti…), námety na stretká v animátorskom časopise Lusk, na webe a v článkoch pre deti v časopise Rebrík.

Ročná téma eRka 2023/2024: Pátrajme po radosti

september

ZAČÍNAME eRko-STRETKÁ

október

november-január

pôst

PÔST

VEĽKÁ NOC

máj/jún

leto

TÁBORY

eRkoPROGRAM pre detské spoločenstvá

eRko pozýva jednotlivé stretká, aby sa zapájali do eRkoPROGRAMu pre deti na školský rok. Týmto spôsobom eRko poskytuje vedúcim detských spoločenstiev metodickú podporu. Okrem toho podľa potrieb vydáva metodické príručky a návody prostredníctvom svojich médií. Počas každého školského roka rozvíjame ročnú tému, aby si animátori a deti, ktorí tvoria detské spoločenstvo osvojovali čnosti, ktoré s témou súvisia. Stretká, ktoré vedú svoj život v jednotlivých častiach Slovenska sa týmto spôsobom cez eRko zjednocujú a formujú v jednej téme v danom školskom roku. Medzi ročné témy v posledných rokoch patrili napríklad DOBROdružstvo pokoJA, Z malého zRnka strom, Aj ty hrdinom, Stvorení pre MY a Pod jedným Slnkom, Krajší svet pre všetkých…

Ako sa o aktuálnej ponuke dozvedia animátori?

Hlavný komunikačný nástroj tohto programu pre vedúcich je metodicko-formačný časopis Lusk, newsletter a web ročnej témy. Časopis Lusk zároveň ponúka aktuálne námety na prežívanie liturgického roka a články zamerané na vzdelávanie a formáciu podľa Cesty eRkára. Hlavným mediálnym prostriedkom pre deti je časopis Rebrík. Väčšie kampane ako Dobrá novina, DOBROčiny a MINIdigi majú vlastný metodický materiál pripravený v súlade s ročnou témou a poskytnutý tým vedúcim, ktorí do kampane zapoja svoje stretko.

Kardinálne čnosti v kalendári eRkoPROGRAMU

 

Čo je to čnosť?

Čnosť je akýsi vypestovaný návyk konať dobro. Ľudské čnosti ako napríklad spravodlivosť, čestnosť, štedrosť, solidarita, trpezlivosť a pod. sú pevné postoje rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše činy. Usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie. Čnostný človek je ten, ktorý slobodne a s ľahkosťou koná dobro. Výchova k osvojovaniu si čností zahŕňa život vo vzťahu, kde deti spoznávajú ideál a trénujú pevnú vôľu. Čnosti nadobúdame opakovaným zážitkom. Preto je na výchovu k čnostiam vhodné prostredie dlhodobej a systematickej práce s deťmi.

 

Čo majú spoločné čnosti a eRko?

Poslaním eRka je pomáhať pri výchove zrelých kresťanských osobností. Vo výchovnom pôsobení v detských spoločenstvách sa zameriavame na formáciu ľudského charakteru cez praktizovanie čností. Základom zrelého ľudského charakteru sú štyri kardinálne čnosti: spravodlivosť, múdrosť (rozvážnosť), miernosť a mravná sila (pevnosť). Najväčšie kampane eRkoPROGRAMU pre deti zo svojej podstaty umožňujú praktizovanie práve týchto štyroch čností. Keďže čnosti sa nadobúdajú opakovaným intenzívnym zážitkom, deti sú pozývané do týchto kampaní každoročne s motiváciou, ktorú ponúka ročná téma daného roka. Ročná téma je ucelený tematický program na školský rok, ktorého cieľom je pomáhať v rozvoji osobností detí i vedúcich, ktorí s nimi pracujú.