Členstvo v eRku

Detské spoločenstvá eRka sa pravidelne stretávajú v týždenných alebo dvojtýždňových intervaloch.na celom území Slovenska. Sú členmi eRka a vytvárajú naše hnutie. Ďalšími členmi sú dobrovoľníci a koordinátori, ktorí napomáhajú životu eRka v rôznych oblastiach. Obce sú združené v oblastných centrách, ktorých je 37. Oblastné centrá sú v jednotlivých regiónoch združené do 7 území.

Členstvo v r. 2023

V roku 2023 bolo v eRku 6 247 evidovaných členov, ktorí boli združení v 37 oblastných centrách.

Členovia (zaregistrovaní)6 247
Detské spoločenstvá261
Členovia do 14 rokov3 931
Členovia nad 14 rokov2 316
Počet obcí202
Počet okresov51

Členský príspevok

Členský príspevok je ustanovený na 5€ na celý kalendárny rok. Príspevok členovia odovzdávajú vedúcemu oblastného centra spolu s podpisom na členské tlačivá v priebehu jesene, v termíne, ktorý si určil vedúci OC. On ďalej zabezpečí vyúčtovanie členského príspevku podľa aktuálne platných pravidiel schválených celoslovenskou radou na sekretariát eRka. Zodpovedná osoba za eRko vo farnosti môže podľa schváleného poriadku zvážiť úľavu na členskom príspevku pre konkrétneho člena.

cse2012

Práva a povinnosti členov

DETI

Bosaca16

Ponúkame

 • patriť do detského spoločenstva
 • pravidelné stretávanie detského spoločenstva pod vedením animátorov
 • celoročný program, ktorý vedie deti ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
 • využívať finančnú a materiálnu podporu

Očakávame

 • pravidelne sa zapájať do činnosti eRka
 • učiť sa žiť štýl eRka
 • raz ročne sa zapísať do evidenčných zoznamov členov a uhradiť členský príspevok

ANIMÁTORI

IMG_6957-1320x600

Ponúkame

 • spoločenstvo animátorov, sprevádzanie pri práci s deťmi
 • vzdelávanie (kurzy, školenia…), prax v práci s deťmi a metodické materiály (Lusk, príručky, kampane, ročná téma…)
 • osobnostný a duchovný rast (Cesta eRkára)
 • byť volený a menovaný do orgánov eRka a možnosť obracať sa na ne so svojimi podnetmi
 • využívať finančnú, materiálnu a organizačnú podporu

Očakávame

 • pravidelne viesť detské spoločenstvo alebo podporovať pravidelnú činnosť eRka
 • vzdelávať sa v oblasti práce s deťmi a dbať o svoj duchovný a osobnostný rast
 • spolupodieľať sa na živote hnutia a žiť štýl eRka, šíriť dobré meno
 • zachovávať stanovy a dodržiavať vnútorné predpisy eRka
 • raz ročne sa zapísať do evidenčných zoznamov členov a uhradiť členský príspevok

Ako sa pridať do eRka?

Dieťa

Detské spoločenstvá sa stretávajú v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Spravidla sa zapájajú do celoslovenských kampaní, ako Dobrá novina, Detský čin pomoci alebo MINIdigi. Počas roka pre deti pripravujeme tematické stretká, športové aktivity, výlety či letné tábory. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci pomocou metodických materiálov.

Viete o eRkároch vo vašej farnosti?

Ak ste sa rozhodli svoje dieťa prihlásiť do eRka a viete, že eRkári sa vo vašej farnosti stretávajú, skontaktujte sa priamo s vedúcimi detského spoločenstva. Oni vás budú informovať o spôsobe práce stretiek, možnosti zapojenia sa, programe na stretkách, či mieste stretávania sa.

Neviete o eRkároch vo vašom okolí??

Pokiaľ sa vám nepodarí skontaktovať sa s eRkármi priamo, ozvite sa na stredisko eRka telefonicky na čísle: 0907/713169 alebo e-mailom na adrese erko@erko.sk. Napíšte nám názov obce a vek dieťaťa, ktoré sa chce do eRka pridať. Následne vám odpovieme, či detské spoločenstvo vo vašej obci pracuje a ak áno, nakontaktujeme vás na zodpovedného za eRko vo vašom okolí.

Animátor

Dobrovoľníctvo v eRku znamená hlavne vedenie detských spoločenstiev v pravidelných týždenných, alebo dvojtýždenných intervaloch. Okrem toho organizovanie alebo pomoc pri organizovaní akcií pre deti ako sú jednodňové tematické akcie, tábory, karnevaly, kampane eRka a podobne.

Predtým, ako sa nám ozveš

Dobrovoľník by mal pred začatím práce s deťmi v rámci eRka absolvovať vzdelávacie kurzy Začíname a Základný kurz. Pre vedenie skupinky sa vyžaduje vek 18 rokov, pomocný dobrovoľník môže byť aj mladší. Činnosť eRka vychádza z katolíckej inšpirácie a praxe. Vedie deti k hodnotám: živá viera, radostná služba, úcta k životu, rozvíjanie otvoreného spoločenstva a zodpovednosť a dôvera. Ak chce dobrovoľník venovať svoj čas práci s deťmi, mal by byť stotožnený s týmto hodnotovým základom.

Poznáš eRkárov vo vašej farnosti?

Ohlás sa vedúcemu, ktorý je zodpovedný za eRko vo vašej farnosti a on Ti povie ako ďalej.

eRko u vás ešte nefunguje?

Ak máš aspoň 18 rokov a správca vašej farnosti súhlasí s tým, aby sa činnosť eRka rozvíjala aj u vás, prečítaj si Ako sa pridať do eRka? / Farnosť. Ak nemáš ešte 18, môžeš sa zapájať do aktivít s deťmi v rámci oblastných centier, ktoré sú združené v územiach, na rôznych akciách, prípadne ako pomocník na tábore pod vedením skúsenejších animátorov.

Farnosť

Činnosť eRka je postavená na systematickej práci vo farnostiach. Jednotlivé farnosti sú zaradené do oblastných centier (ďalej OC), ktorých máme na Slovensku 37. OC združuje vedúcich z okolitých obcí.

ZOF - zodpovedná osoba za eRko vo farnosti

Každá farnosť, v ktorej je eRko, má vyprofilovaného zodpovedného vedúceho za eRko vo farnosti (ZOF), ktorý okrem koordinácie práce vo farnosti je aj kontaktným človekom pre vedúceho OC a sekretariát eRka. Má viac ako 18 rokov a vedie ostatných vedúcich eRka, ktorí môžu byť i mladší. Vedúci detských spoločenstiev vo farnosti sa zdieľajú o svojej práci s deťmi, pripravujú spoločné akcie pre deti a snažia sa spolu žiť štýl eRka. Aktivity eRka na úrovni farnosti (obce) koordinuje ZOF.

Poznáte eRko v susedných farnostiach?

Ak sa chcete zapojiť do eRka a viete, že eRko vo vašom regióne funguje, kontaktujte sa osobne na vedúceho OC. na sekretariáte eRka vám pomôžeme s kontaktom.

Nepoznáte eRkárov v okolitých farnostiach?

Ohláste sa priamo na sekretariát eRka a radi napomôžeme vášmu začleneniu do eRka. Podľa lokalizácie a dohode s vedúcim oblastného centra vašu farnosť pričleníme k najbližšiemu OC. Odporúčame, aby ste o rozhodnutí začleniť sa do eRka vopred informovali kňaza vo farnosti.