Aktuálne info o ekonomickom živote v eRku

Tešíme sa, že každé územie má v roku 2022 svojho administrátora:

– pomôže, poradí, skonzultuje s vami veci dopredu, vybaví objednávku ak treba a skontroluje vyúčtovanie. On následne zabezpečí aj preplatenie dotácie z projektu.

Každé územie má svoj účet, osobitne sleduje príjmy a výdavky každého OC. Tento účet je určený na to, aby vám z neho hradili faktúry v prípade potreby (nič neplaťte zo súkromných účtov) a aby vám naň mohli prísť platby – napr. dotácie od obce, príspevky na tábor a podobne.  Všetky podrobnosti si treba dohodnúť s administrátorom.

Potrebné usmernenia nájdeš na erko.sk/tabory

Vyúčtovanie (tábora) má tieto náležitosti:

 1. Originály účtovných dokladov (bločky, faktúry, …)
 2. Priebežné súčty všetkých súm (od bločkov k celkovým sumám)
 3. Prezenčná listina
 4. Správa z podujatia (clenskazona.erko.sk)
 5. Program (tábora)
 6. Čistá prihláška/plagát – kvôli logám
 7. Zoznam pre sumy ÚP
 8. (Tlačivo) vyúčtovanie podujatia s menami zodpovednej osoby a “účtovníka”
 9. (Jedálny lístok)
 10. (Hromadná zmluva k cestovnému)
 11. (Zmluvy k dotáciám a darom)

V tomto roku sa prepláca dotácia hneď po predložení vyúčtovania – najlepšie do 10 dni po ukončení akcie. Je dôležité na tlačive vyúčtovania uvádzať číslo účtu, kam bude možné peniaze preposlať.

V prípade letných táborov – ak máte problém zálohovať si vyššiu sumu z vlastných zdrojov, môžete si cez svojho koordinátora a administrátora požiadať o zálohu – prostredníctvom vyplneného formulára:

formular_ ziadost o zalohu

Najlepšie hneď po akcii – kým si ešte pamätáš, čo máš spraviť, čo si kupoval. Obvykle je termín 10 dní od ukončenia podujatia alebo nákupu PN.

Termíny na vyúčtovanie projektov 2020

Dôležité kontakty

sídlo:  Miletičova 7, 821 08  Bratislava

IČO:  00605093

DIČ:  2020848214

kontakty:  zuzkacau@erko.sk, miroslava.selecka@erko.sk, tel.: 0907 713 169

číslo účtu:  SK35 3100 0000 0040 0071 3527, PRIMA BANKA – LUBASKBX

sídlo: 8. mája 908/17, 927 01 Šaľa

IČO: 00605093,  pod IČO:  006050930101

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Dominika Bujdáková  kontaktdominika.bujdakova@erko.sk

administrátor: Michaela Ambrušová  kontaktmichaela.ambrusova@erko.sk

číslo účtu: SK47 8330 0000 0026 0110 5560,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane: SK02 8330 0000 0028 0132 8726

sídlo: Borová 41, 010 07 Žilina

IČO: 006050930103

DIČ: 2020848214

koordinátor: Lenka Dupkalová  kontaktlenka.dupkalova@erko.sk

administrátor: Katka Hriniková  kontakt:  koakala@gmail.com

číslo účtu: SK95 8330 0000 0021 0111 5092,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane:   

sídlo: Vladina 745/96, 027 44 Tvrdošín

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Jozef Korený  kontakt:  jozef.koreny@erko.sk

administrátor: Laura Vojtašáková  kontaktlaura.vojtasakova58@gmail.com

číslo účtu: SK26 8330 0000 0021 0143 7016,  Fio banka

sídlo: Vlkovce 104, 059 71 Vlkovce

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Viktória Cehuľová  kontaktviktoria.cehulova@erko.sk / vikta.cehulova@gmail.com

administrátor: Dada Verešpejová kontakt: dada.verespejova@erko.sk

číslo účtu: SK6783300000002901284601,  Fio banka

sídlo: Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor: Klára Demčáková kontakt: klara.demcakova@erko.sk  

administrátor: Dada Verešpejová kontakt: dada.verespejova@erko.sk

číslo účtu: SK9283300000002801314981,  Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane: 

sídlo: Rybany 454, 956 36 Rybany

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Daniel Cibula  kontaktdaniel.cibula@erko.sk

administrátor:  Katka Cibulová  kontakt: katarinacibulova@gmail.com

číslo účtu: SK74 8330 0000 0021 0140 7052, Fio banka

číslo účtu pre 2% z dane:  SK44 8330 0000 0024 0110 5582, Fio banka

sídlo: Turecká 195/17, 962 62 Sása

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Roman Popper  kontakt: roman.popper@erko.sk

administrátor:  Anna Tkáčová  kontaktanna.palovova@erko.sk

číslo účtu: SK48 8330 0000 0029 0140 8715,  Fio banka

Administrátor – kto to je a čo všetko s ním môžeš vybaviť?

 • vystavovanie objednávok
 • pomoc so žiadosťami na MU a OU
 • Regranting –  pomoc pri vyúčtovaní projektov (aj z iných zdrojov) + vykonanie prvotnej kontroly vyúčtovaných projektov, vypísanie krycieho listu a vystavanie pokladničných dokladov
 • úhrada faktúr cez BU územia, sledovanie účastníckych príspevkov a pod.
 • poradenstvo pri vyúčtovaní a pomoc pri spravovaní dotácie F a pri riešení problémov v tejto oblasti (v spolupráci s RK)
 • Členská zóna (kontrola podujatí, prípadne pomoc pri ich nahrávaní)
 • Zozbieranie, spracovanie a vyúčtovanie projektov a PN (za územie)
 • Hľadanie nových zdrojov v rámci regiónu (nadácie, MU, OU) – informovanie vedúcich a farností – posúvanie možností, poradenstvo, pomoc a konzultácia pri podávaní projektov
 • Kampaň 2% z dane
 • Evidencia a vyúčtovanie členských príspevkov
 • Vedenie pokladne a spravovanie BU územia
 • inventarizácia majetku v území (1x za 4 roky)

Možnosť dohodnúť si v území Kurz o 3 grošoch – na vyúčtovanie výdavkov v eRku, podľa možností, záujmu a potreby účastníkov a v závislosti od kapacity administrátora.

Jeseň – bude možnosť kurzu na prípravu a podávanie projektov – viac info nájdete v aktualitách na tejto stránke.