Aktuálne info o ekonomickom živote v eRku

 • 3.8.2023 sme zverejnili nové prezenčky na dotované podujatia s logom NIVAM podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.
 • P1 Prezenčná listina dotované podujatie (XLS, PDF)
 • P1 Prezenčná listina nedotované podujatie (XLS, PDF)
 • P1b Prezenčná listina denný tábor (XLS, PDF)
 • P2a Darovacia zmluva – finančný dar (DOC, PDF)
 • P2b Darovacia zmluva – vecný dar (DOC, PDF)
 • P3 Zmena počtu osôb (DOC, PDF)
 • P4 Jedálny lístok (DOC, PDF)
 • P5 Zmluva o pobyte (DOC, PDF)
 • P6 Zmluva o prenájme (DOC, PDF)
 • P7 Rozpis poštovného (XLS, PDF)
 • P9 Účastnícke príspevky (XLS, PDF)
 • P10 Vyhlásenie o zapožičaní techniky (DOC, PDF)
 • C1 Preplatenie cestovného obe cesty so zmluvou (DOC, PDF)
 • C2 Preplatenie cestovné TAM (DOC, PDF)
 • C3 Preplatenie cestovné SPäŤ (DOC, PDF)
 • C4 Zoznam k preplateniu cestovného (DOC, PDF)
 • C5 Preplatenie auto vlastné (DOC, PDF)
 • C6 Rozpis jázd AUV (XLS, PDF)
 • C7 Hromadná zmluva k cestovnému (PDF)
 • V1 Vyúčtovanie podujatia farské (DOC, PDF)
 • V2 Vyúčtovanie prevázdkových nákladov (XLS, PDF)
 • F Žiadost o zálohu (DOC, PDF)
 • T2-Kontakty-na-uzemia, koordinatorov a Admin (PDF)
 • Manual-na-vyuctov-vydavkov-aktualizacia 2024 (PDF)
 • Miniťahák-vyúčtovania-na-kurz-o-taboroch-2024 (PDF)

Potrebné usmernenia nájdeš na erko.sk/tabory

Vyúčtovanie (tábora) má tieto náležitosti:

 1. Originály účtovných dokladov (bločky, faktúry, …)
 2. Priebežné súčty všetkých súm (od bločkov k celkovým sumám)
 3. Prezenčná listina
 4. Správa z podujatia (clenskazona.erko.sk)
 5. Program (tábora)
 6. Čistá prihláška/plagát – kvôli logám
 7. Zoznam pre sumy ÚP
 8. (Tlačivo) vyúčtovanie podujatia s menami zodpovednej osoby a “účtovníka”
 9. (Jedálny lístok)
 10. (Hromadná zmluva k cestovnému)
 11. (Zmluvy k dotáciám a darom)

Krycí list podujatia farského (XLS, PDF)

V3 Vyúčtovanie podujatia územné (DOC, PDF)

Vyúčtovanie podujatia – postup A pri kontrole (DOC)

Sumarizácia výdavkov za podujatie (XLS)

V tomto roku sa prepláca dotácia hneď po predložení vyúčtovania – najlepšie do 10 dni po ukončení akcie. Je dôležité na tlačive vyúčtovania uvádzať číslo účtu, kam bude možné peniaze preposlať.

V prípade letných táborov – ak máte problém zálohovať si vyššiu sumu z vlastných zdrojov, môžete si cez svojho koordinátora a administrátora požiadať o zálohu – prostredníctvom vyplneného formulára:

Formulár-žiadosť-o-zálohu

Najlepšie hneď po akcii – kým si ešte pamätáš, čo máš spraviť, čo si kupoval. Obvykle je termín 10 dní od ukončenia podujatia alebo nákupu PN.

Termíny na vyúčtovanie projektov

Dôležité údaje a kontakty

Každé územie má svoj účet, osobitne sleduje príjmy a výdavky. Tento účet je určený na to, aby z neho boli hradené faktúry v prípade potreby (nič sa neplatí zo súkromných účtov) a aby naň mohli prísť platby – napr. dotácie od obce, príspevky na tábor a podobne. Všetky podrobnosti si treba dohodnúť s administrátorom územia.

sídlo:  Miletičova 7, 821 08  Bratislava

IČO:  00605093

DIČ:  2020848214

kontakty:  zuzkacau@erko.sk, miroslava.selecka@erko.sk, tel.: 0907 713 169

číslo účtu:  SK35 3100 0000 0040 0071 3527, PRIMA BANKA – LUBASKBX

sídlo: 8. mája 908/17, 927 01 Šaľa

IČO: 00605093,  pod IČO:  006050930101

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Dominika Bujdáková  kontaktdominika.bujdakova@erko.sk

administrátor: Michaela Ambrušová  kontaktmichaela.ambrusova@erko.sk

číslo účtu: SK47 8330 0000 0026 0110 5560,  Fio banka

sídlo: Hollého 162/18, 015 01 Rajec

IČO: 006050930103

DIČ: 2020848214

koordinátor: Dominik Špánik

kontakt: dominik.spanik@erko.sk

administrátor: Karolína Dujčíková

kontakt: karolina.dujcikova@erko.sk

číslo účtu: SK95 8330 0000 0021 0111 5092,  Fio banka

sídlo: č. 351, 027 42 Podbiel

IČO: 006050930104

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Miroslava Siteková  kontakt: mirka.sitekova@erko.sk

administrátor: Jozef Korený  kontakt: jozef.koreny@erko.sk

číslo účtu: SK26 8330 0000 0021 0143 7016,  Fio banka

sídlo: Poľná 762/16, 059 07 Lendak

IČO: 006050930105

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Ondrej Majerčák   kontakt: ondrej.majercak@erko.sk

administrátor: Peter Forgáč kontakt: peter.forgac@erko.sk

číslo účtu: SK6783300000002901284601,  Fio banka

sídlo: Wuppertálska 1380/3, 040 23 Košice – Sídlisko KVP

IČO: 006050930107

DIČ: 2020848214

koordinátor: Klára Vidová kontakt: klara.vidova@erko.sk

administrátor: Mária Bartová kontakt: maria.bartova@erko.sk

číslo účtu: SK9283300000002801314981,  Fio banka

sídlo: 8, 935 29 Hronské Kľačany

IČO: 006050930102

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Roman Páleník  kontakt:  roman.palenik@erko.sk

administrátor:  Katka Poštrková kontakt: katarinacibulova@gmail.com

číslo účtu: SK74 8330 0000 0021 0140 7052, Fio banka

sídlo: Turecká 195/17, 962 62 Sása

IČO: 006050930106

DIČ: 2020848214

koordinátor:  Roman Popper  kontakt: roman.popper@erko.sk

administrátor:  Anna Tkáčová  kontaktanna.palovova@erko.sk

číslo účtu: SK48 8330 0000 0029 0140 8715,  Fio banka

Administrátor – kto to je a čo všetko s ním môžeš vybaviť?

 • vystavovanie objednávok
 • pomoc so žiadosťami na MU a OU
 • Regranting –  pomoc pri vyúčtovaní projektov (aj z iných zdrojov) + vykonanie prvotnej kontroly vyúčtovaných projektov, vypísanie krycieho listu a vystavanie pokladničných dokladov
 • úhrada faktúr cez BU územia, sledovanie účastníckych príspevkov a pod.
 • poradenstvo pri vyúčtovaní a pomoc pri spravovaní dotácie F a pri riešení problémov v tejto oblasti (v spolupráci s RK)
 • Členská zóna (kontrola podujatí, prípadne pomoc pri ich nahrávaní)
 • Zozbieranie, spracovanie a vyúčtovanie projektov a PN (za územie)
 • Hľadanie nových zdrojov v rámci regiónu (nadácie, MU, OU) – informovanie vedúcich a farností – posúvanie možností, poradenstvo, pomoc a konzultácia pri podávaní projektov
 • Kampaň 2% z dane
 • Evidencia a vyúčtovanie členských príspevkov
 • Vedenie pokladne a spravovanie BU územia
 • inventarizácia majetku v území (1x za 4 roky)

Možnosť dohodnúť si v území Kurz o 3 grošoch – na vyúčtovanie výdavkov v eRku, podľa možností, záujmu a potreby účastníkov a v závislosti od kapacity administrátora.

Jeseň – bude možnosť kurzu na prípravu a podávanie projektov – viac info nájdete v aktualitách na tejto stránke.