Letné tábory sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a môžu sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. V tábore majú deti viac času a príležitostí prehĺbiť sa v tom, čo spoznali a prežívali na stretkách počas školského roka.

ERKOTÁBORY 2022 BEZ PANDEMICKÝCH OBMEDZENÍ

V súvislosti so situáciou ohľadom COVID-19 sa tento rok 2022 na eRko tábory nevzťahujú žiadne protipandemické opatrenia. Odporúčame však dodržiavať bežné štandardy hygieny, ktoré pomôžu prevencii proti šíreniu akýchkoľvek nákaz a infekcií.

POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

Na základe platnej výnimky pre eRkotábory nie je nevyhnutné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára. Postačuje potvrdenie podpísané rodičom dieťaťa. Ak však rodič uvedie, že dieťa má nejakú zdravotnú indispozíciu, je potrebné túto skutočnosť zohľadniť.

NA ERKOTÁBOROCH TVORÍME BEZPEČNÉ PROSTREDIE

eRko sa snaží zabezpečiť, aby prostredie aktivít bolo pre deti bezpečné. Zneužívať dieťa akýmkoľvek spôsobom považujeme za neprípustné. Všetci naši animátori sú pred táborom poučení  o Kódexe správania sa k deťom, ktorý je súčasťou smernice eRka o ochrane detí.

Pravidlá eRko-tábora

  • Členovia táborového tímu majú morálny kredit a absolvovali prípravu v otázkach animátorstva, výchovy (napr. Absolvovaním kurzov, praxou a pod.), dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov. Tábor po organizačnej aj obsahovej stránke pripravujú vedúci na spoločných stretnutiach, kde vzájomným upevňovaním vzťahov, zjednocovaním názorov na výchovné pôsobenie i na priebeh programu tábora zabezpečia jeho dobré uskutočnenie.
  • Program má výchovný charakter v duchu hodnôt eRka: živá viera, radostná služba, Tábor je zameraný na vytváranie spoločenstva medzi účastníkmi. otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.
  • Bezpečnosť a zdravie účastníkov je zaručené v rozsahu plnenia požiadaviek krajských a okresných hygienických úradov, platnej legislatívy a smernice eRka o bezpečnosti detí.
  • Ochrana osobných údajov je zaručená.
  • Hlavný vedúci tábora absolvoval kurz eRka O táboroch, resp. je kvalifikovaný na úlohu vedúceho tábora (absolvovaný ZK či PG vzdelanie). Má viac ako 18 rokov, skúsenosti s prácou s deťmi a absolvovaný aspoň jeden pobytový viacdňový letný tábor ako vedúci.
  • Členovia a nečlenovia – na zachovanie charakteru práce v eRku a jeho cieľov tvoria väčšinu účastníkov tábora členovia eRka. Ak sa vedúci rozhodnú do tábora vziať deti, ktoré nechodia do stretka, môžu to urobiť podľa vlastného zváženia.
  • S financiami sa nakladá účelne a transparentne. To zahŕňa účastnícke príspevky, platby dodávateľom tovarov a služieb, nakladania s dotáciami a konečné zúčtovanie výdavkov.

V ROKU 2022 ZASTREŠUJEME TIETO TÁBORY

Užitočné rady a súbory na stiahnutie

• objednať ubytovanie na tábor (pozri príloha T1)
• zabezpečiť dopravu, v prípade autobusovej dopravy objednať autobus, v prípade vlakovej dopravy požiadať rodičov, aby deťom vybavili preukaz na bezplatnú dopravu
• podať žiadosť o finančnú podporu tábora z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR administrátorovi územia v dostatočnom časovom predstihu
• požiadať o finančný dar obecný úrad, ďalších sponzorov v spolupráci s koordinátorom alebo administrátorom územia (pozri príloha T2)
• zvolať prvé stretnutie animátorov, oboznámenie sa zo základnými informáciami, dohoda o počte detí, výber animátorského tímu, zdravotníka, pomocníka a kuchárov (len v prípade ak stravu si zabezpečujete sami)
• ísť si obzrieť priestory zariadenia a okolia
• zvolať ďalšie stretnutia animátorského tímu: vytváranie programu a témy tábora, modlitba za tábor, rozdelenie úloh, myslieť pri príprave tábora nielen na metodickú zložku tábora, ale aj duchovnú zložku, pozvať kňaza na tábor, zabezpečiť sv. omše na tábore (pozri minivzdelávanie vedúcich tábora)
• vytvoriť plagát, v prípade dotovanej akcie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzať na plagáte logá Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy (pozri príloha T3)
• vytlačiť prihlášky na tábor (pozri príloha T4 a T5_nova), zabezpečiť ich umiestnenie v kostole alebo na inom vhodnom mieste, vyhlásenie v oznamoch. (Nezabudni na prihlášku uviesť Poučenie dotknutej osoby – T5_nova)
• zvolať posledné stretnutie tímu, doladenie programu, rozdelenie detí a animátorov do skupiniek, jedálny lístok, skontrolovanie liekov a lekárničky, spísanie zoznamu potrebných veci, modlitba za tábor
• zabezpečiť nákup na tábor, poistenie deti, uistenie sa ohľadom autobusu, stretnutie sa s rodičmi (pozri príloha T6)
• pred táborom vyzbierať od rodičov vyhlásenia nie staršie ako 1 deň o zdravotnej spôsobilosti detí (pozri príloha T7) spolu s preukazom poistenca dieťaťa (resp. jeho kópiou)
• ísť na tábor spolu s deťmi 🙂
• počas tábora zdravotník si vedie zdravotnícky denník (pozri príloha T8)
• zabezpečiť na tábore ochranu detí v súlade so smernicou eRka o ochrane detí a dať animátorom podpísať súhlas s touto smernicou (pozri príloha T9)
• zabezpečiť pre detí vyhovujúce podmienky stravovania, ubytovania, hygieny, programu a osobného odpočinku vzhľadom na zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri príloha T10)
• zvolať po táborové stretnutie tímu, spätná väzba, hodnotiaca správa
• zaslať do 10 dní od skončenia tábora vyúčtovanie tábora administrátorovi územia (pozri príloha T11)
• zorganizovať po táborové stretnutie detí s animátormi

Na prípravných animátorských stretkách so svojimi spoluanimátormi môžeš tiež čerpať z týchto príloh. Tiež na YouTube nájdeš zaujímavé videa o prvej pomoci, ktoré si môžeš pozrieť s animátormi. (BAŠTRNG – Michal Kubovčík – SEPRP)

Čo nájdeš v táborovom vzdelávacom balíčku?

Táborový špeciál o hrách na tábore
Táborový špeciál o zodpovednosti
Táborový špeciál o zodpovednosti 2
Táborový špeciál o šikane na tábore
Táborový špeciál: Hrad trochu inakTáborový špeciál: Táborová miniškola
Táborový špeciál: Kedy je z tábora dobrodružstvo

eRkopodcasty o táborových témach – vypočuj si!Táborová poradňa

Ak by si mal pred a počas prípravy akékoľvek otázky k táborom, píš na feri@erko.sk.

Podpora pre členov eRka

Všetko dôležité o táboroch sa môžeš dozvedieť a naučiť hlavne na kurze o táboroch, ktorý pre vás a vaše tábory organizuje eRko.

Ďalej vám dávame do pozornosti metodicko-formačný časopis pre vedúcich eRka Lusk, ktorý vždy v mesiaci apríl prináša časť venovanú táborom, kde môžeš nájsť super námety na tábor.

Na záver Ti pripomínam táborový štýl eRka: Do tábora nejdeme pre deti, ale s deťmi!