1 Stretko

Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. Cez osobný príklad vedúceho tak môžu deti robiť kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. Činnosť eRka na stretkách vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

Bosaca16
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2 Farnosť

Činnosť eRka je postavená na pravidelnej práci s deťmi vo farnostiach. Vedúci detských spoločenstiev organizujú pravidelné stretnutia pre deti, navzájom sa zdieľajú o svojej práci s deťmi, pripravujú spoločné akcie a snažia sa spolu žiť štýl eRka. eRko pôsobí vo farnosti so súhlasom miestneho kňaza.

Jednotlivé farnosti sú zaradené do území a oblastných centier.

Každá farnosť má vyprofilovaného vedúceho – nazvaného ZOF, prostredníctvom ktorého dostávajú eRkári aktuálne informácie o dianí v eRku.

Zodpovedný za eRko vo farnosti (ZOF) koordinuje život eRka vo farnosti, je kontaktným človekom pre vedúceho OC, koordinátora územia i sekretariát eRka. Má viac ako 18 rokov a koordinuje ostatných vedúcich eRka vo farnosti, ktorí môžu byť i mladší ako 18 rokov.

Pre zabezpečenie aktuálnych informácií o dianí v eRku dostáva každý ZOF metodický časopis Lusk, prostredníctvom mailov a newslettra pravidelné informácie o ponukách kurzov, kampaniach a aktivitách eRka. ZOF sa dvakrát ročne zúčastňuje na územné  stretnutia zodpovedných za eRko v území (MAXIstretká).

3 Oblastné centrum – OC

Obce v území sú z praktických dôvodov združované do neformálnych celkov – oblastných centier. Odporúča sa, aby OC zastrešovalo 5-10 farností (resp. filiálok, ak fungujú samostatne v rámci eRka). Pre koordináciu činnosti, vzájomnú informovanosť a podporu sa pravidelne konajú stretnutia vedúcich detských spoločenstiev jednotlivých farností/obcí. Pokiaľ je to možné, odporúča sa, aby sa stretnutí OC zúčastňovali vedúci eRka v čo najväčšom počte. Oblastné centrum vedie vedúci, ktorého si členovia OC volia spomedzi seba. VOC členov oblastného centra zjednocuje, oduševňuje a motivuje k rastu na Ceste eRkára.

FARNOSTI V OC SPÁJA

  1. Živá viera prostredníctvom štýlu eRka
  2. Práca s deťmi – poradenstvo a výmena skúsenosti o stretkách a živote vo farnosti
  3. Priateľstvo animátorov, povzbudenie a motivácia do dobrovoľníckej práce
dsc_6808
use18

4 Územie

Pre organizačno-hospodárske zabezpečenie, vzdelávanie a podporu vedúcich detských spoločenstiev sa farnosti, resp. obce združujú do územia. O vzniku a zániku územia rozhoduje CSR. Každé územie má delegovanú právomoc a môže konať ako regionálna zložka eRka vo vlastnom mene. Navonok územie zastupuje koordinátor, ktorý je menovaný a odvolávaný predsedom. Koordinátor je oprávnený konať v mene územia.

Územie poskytuje farnostiam začleneným do eRka:

  1. Podporu práce s deťmi vo farnostiach a zastúpenie v diecéze
  2. Príležitosti pre vzdelávanie a formáciu
  3. Finančnú podporu pre pravidelnú a systematickú prácu s deťmi

“RADOSTNOU CESTOU SVEDECTVA VIERY KRÁČAME SPOLU MALÍ I VEĽKÍ.”

IMG_6957

Kto pracuje v eRku priamo s deťmi na stretku?

1

Zodpovedný vedúci detského spoločenstva (ZOF)

Každé detské spoločenstvo má aspoň jedného zodpovedného vedúceho. Táto služba sa viaže na dané spoločenstvo a konkrétne časové obdobie. Nesie zodpovednosť za rozvoj spoločenstva, jeho výchovné prostredie a smerovanie. Jeho základný horizont pri uvažovaní a pôsobení v spoločenstve je minimálne jeden rok (čo s deťmi výchovne môžeme počas roka dosiahnuť, k čomu ich vedieme…)

2

Animátor / vedúci

Tieto slová majú pre nás v eRku podobný význam. Animátor ako ten, ktorý oduševňuje (lat. „anima“ – duša, duch) a vedúci ako ten, ktorý vedie a má predstavu, kam chce spolu s deťmi kráčať.

3

Spolupracujúci animátori a spolupracovníci

Táto služba je najvšeobecnejšia. Nemusí sa viazať ku konkrétnemu spoločenstvu detí. Väčšinou sa jedná o pomoc pri organizovaní väčších podujatí, odbornú či praktickú pomoc ostatným animátorom.

Vedúci detského spoločenstva si hovorí:

(Pedagogická vízia eRkára)

Chcem pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí v mojom stretku, aby z nich vyrástli zrelé kresťanské osobnosti.

 

Chcem, aby sa naše spoločenstvo pravidelne stretávalo viac rokov. Uvedomujem si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa.

 

Uvedomujem si, že okrem prirodzenej výchovy mám viesť deti za ruku i k nadprirodzeným hodnotám. Umožním deťom zažiť Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

 

Cez život v našom spoločenstve budeme spoznávať svet okolo nás a budú sa rozvíjať dôležité životné zručnosti detí (a aj moje:).

 

Je pekné, keď v eRku nosíme eRko-tričká. Ja chcem byť však predovšetkým nositeľom eRkárskych hodnôt: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Naše priateľstvo a vzájomné vzťahy nám budú pomáha pri formovaní a upevňovaní postojov kresťanskej lásky (štýl Mám rád…).

 

Chcem, aby sme spolu s deťmi boli tými, ktorí tvorivo prispievajú k rozvoju spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú jej hodnotové smerovanie.

 

Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“.