Hodnoty eRka

Vonkajšie princípy

ziva-viera2

Mám živú vieru

Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný, rozprávam sa s Ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam Sväté Písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom.
princip-cas

Mám čas…

Tento princíp je spojený s postojom MÁM RÁD — koho mám rád, na toho mám čas, ak mám rád, nerátam čas. To by malo platiť aj o mne a mojich deťoch, o príprave na  stretko a pod. Chcem mať čas práve na to, čo robím…
ucta-k-zivotu2

Mám úctu k životu

Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť. Mám radosť z toho, že akomuži a ženy sa dopĺňame, a tak môžeme robiť svet krajším. Mám v úcte život a chránim ho.Viem, že život začína počatím a končí prirodzenou smrťou. Viem, že človek je stvorený, aby bol darom pre spoločenstvo osôb v láske.
princip-hra

Rád sa hrám

Hra je činnosť, ktorú človek robí dobrovoľ-ne a rád. Je na mne, aký postoj zaujímamk veciam, ktoré robím. Ak sa rád hrám, aksa viem vžiť do hier, pomôže mi to aj pristretkách. Stačí, ak ja sám rád robím to, čochcem, aby robili deti. Zapnem „srdce na plnýplyn…“
sluzit-s-radostou2

Chcem slúžiť s radosťou

Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu, aj keď je to niekedy ťažké. Obohacuje ma to a umožňujemi to rásť. Mám radosť a radosť je moja sila.
princip-studuj

Rád čítam, študujem

Stále je čo študovať, čítať si, pripravovať sa na stretká – vždy je čo nové spoznávať anikdy nebudem vedieť všetko, nikdy nebudemnajmúdrejší. Rád si prečítam aj niektorú kni-hu, čo čítajú moje deti, prípadne si pozriemlm, čo ich baví, zaujímam sa o to, čo zaují-ma ich. Zapnem „rozum na plný plyn…“

otvorene_spolocenstvo

Rozvíjam otvorené spoločenstvo

Mám individuálny prístup. Objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva. Tvorivohľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti. Prijímam druhého, som tolerantný. Rozvíjam spoluprácu. Konštruktívne riešimkonikty. Podieľam sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijem. Som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok.

princip-skusenosti

Delím sa so skúsenosťami

Všetko, čo si naštudujem, prežijem, naučímsa, si môžem zapisovať a robím si vlastne „vonkajšiu pamäť“, ktorá môže poslúžiť mnesamému, keď nebudem mať inšpiráciu azároveň sa takto lepšie môžem deliť s ostat-nými, odovzdávať skúsenosti ďalej, tým, ktorí prichádzajú po mne a tým pomáhať rozvojupráce s deťm

zijem-zodpovednost-a-dvover

Žijem zodpovednosť a dôveru

Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť,vzdelávam sa, chcem odovzdávať skúsenosti,som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný,som férový – nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.
princip-stretanie

Chodím na stretká

Nikto nie je múdry sám, a nikto nie je stvore-ný na to, aby bol sám. Pre prácu s deťmi nastretkách to platí na 100%. Moja aktívna účasť na rozličných stretnutiach s ostatnými, ktorí tiež robia s deťmi, prinesie ale aj dodá energiu,silu, nadšenie ako aj
podporu a pomoc.

Text modlitby Večné Slovo sa pripisuje sv. Ignácovi (žil v 16. storočí). V čase totalitného režimu na Slovensku sa túto modlitbu modlili veriaci, ktorí tajne pracovali v apoštoláte. V duchu sa pri nej zjednocovali každý deň večer o 21,00 hod. Po vzniku eRka v roku 1990 sme si ju oficiálne vybrali za našu spoločnú modlitbu a rozširovali sme jej text medzi členmi eRka. Keď sme si v roku 2006 zadefinovali päť hlavných hodnôt eRka, z ktorých vychádza náš štýl „Mám rád“ , vytvorili sme podľa vzoru modlitby Večné slovo aj text druhej časti Dobrý Bože, ktorý obsahuje hodnoty a ciele eRka a slovné vyjadrenia sú zrozumiteľné pre vedúcich aj deti.

Večné Slovo,

Jednorodený Syn Boží,

nauč nás pravej veľkodušnosti.

Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.

Aby sme dávali a nepočítali,

aby sme bojovali a nedbali na rany,

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,

že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

 

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás.