Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a tiež na všetkých ľudí zranených potratom.

 Ako sa zapojiť?

  • Osobnou modlitbou o úcte k životu
    Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo. Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života. Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte. Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré p redkladáme v tejto modlitbe. Amen.
  • Šírením informácií o kampani
  • Zorganizovaním skupinky detí alebo mladých – môžete sa vybrať spolu na cintorín, k pomníku nenarodených detí alebo pred nemocnicu, kde deti pri spontánnom či umelom potrate zomierajú. Môžete v jednoduchosti zaspievať pieseň, pomodliť sa modlitbu o úctu k životu a za tieto duše, ostať v tichosti pri spomienke na deti, ktoré sa nemohli narodiť.
  • Zapojením sa do distribúcie sviečok s Fórom života – so súhlasom kňaza si môžete do farnosti objednať materiály (plagáty a sviečky). Sviečky môžete ponúkať ľuďom v rámci verejnej zbierky Fóra života..Všetky aktuálne informácie, inštrukcie, vizuály a banery nájdete na našej stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

 Videospot 2023