logo-Pod-jednym-slnkom-FINAL-CMYK

“ABY STE BOLI SYNMI VÁŠHO OTCA, KTORÝ JE NA NEBESIACH. VEĎ ON DÁVA SLNKU VYCHÁDZAŤ NAD ZLÝCH I DOBRÝCH A POSIELA DÁŽĎ NA SPRAVODLIVÝCH I NESPRAVODLIVÝCH.” (MT 5, 45)

Globálna pandémia ukázala ako je celý svet prepojený. Svätý Otec nám pripomína, že ľudstvo tvorí jednu veľkú rodinu a všetci bez ohľadu na vek, rasu či náboženstvo sme bratia a sestry, ktorí obývajú jeden spoločný domov. Stotožňujeme sa s túžbou pápeža Františka: “Veľmi si želám, aby sme v tomto čase, ktorý je nám daný na život, uznávajúc dôstojnosť každej ľudskej osoby, dokázali vo všetkých prebudiť celosvetovú túžbu po bratstve. Nik nemôže čeliť životu izolovane. Potrebujeme spoločenstvo, ktoré nás podporí, ktoré nám pomôže a v ktorom si navzájom pomôžeme hľadieť dopredu.” (Fratelli tutti, 8)

PREČO POKRAČOVANIE TÉMY
O SPOLOČENSTVE?

  • Chceme v školskom roku 2021/2022 ponúknuť deťom a animátorom rozšírenie a prehĺbenie témy o dôležitosti spoločenstva Stvorení pre MY inšpirované myšlienkami encykliky pápeža Františka Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. 
  • Vnímame, že pandémia nám znemožnila prežiť ročnú tému Stvorení pre MY naplno, no zároveň sme sa utvrdili v jej dôležitosti. Silné komunity sa dokážu zomknúť a priniesť svetu viac dobra aj v čase náročnej krízy.

LOGO

Slnko, zdroj života, svetla a tepla je symbolom Boha. Všetci ľudia žijú pod jedným slnkom rovnako ako ich objíma jeden Boh, ktorý na každého vyžaruje lúče svojej lásky. Biblický citát (Mt 5, 45) hovorí o tom, že máme byť deťmi jedného Otca, všetci si máme byť navzájom bratmi. Boh nerozlišuje medzi ľuďmi a každého nekonečne miluje, rovnako ako slnko svieti bez rozdielu na každého človeka.  

Slnko je aj jeden zo symbolov eRka. Kruh je dokonalý ako je dokonalý Boh,
7 lúčov symbolizuje plnosť darov Ducha Svätého.

Ročná téma je i návratom ku koreňom eRka. Zobrazenie spoločnej cesty k Slnku používame od začiatku činnosti eRka a inšpirovalo aj vznik motta eRka: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí”.

 

ČNOSTI PRE BRATSKÉ SPOLOČENSTVO 

1. ÚCTA KU KAŽDÉMU

Základom pre dobré spolunažívanie s druhými je uznanie hodnoty a dôstojnosti každej ľudskej bytosti, vždy a za akýchkoľvek okolností. “Každá ľudská bytosť má právo dôstojne žiť i integrálne sa rozvíjať a nijaká krajina nemôže poprieť toto základné právo. Každý človek má vlastnú dôstojnosť, aj keď je málo zdatný, aj keď sa narodil alebo vyrástol s obmedzeniami; vskutku to neumenšuje jeho nesmiernu dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá sa nezakladá na okolnostiach, ale na hodnote jeho bytia.” (Fratelli tutti 107)

2. JEDNOTA

V dobe rozdelenia chceme budovať bratskú jednotu. Jednotu, ktorá je príťažlivou harmóniou rodiacou sa vo vzájomnom dialógu. “Pretože jedna vec je pocit, že sme donútení žiť spoločne, a druhá vec je oceňovať bohatstvo a krásu semienok spoločného života, ktoré sa musia spoločne vyhľadávať a kultivovať. Aké by to bolo krásne, keby sme popri objavovaní nových vzdialených planét nanovo objavili aj potreby brata a sestry, ktorí obiehajú okolo mňa!”
(Fratelli tutti 31)

PATRÓNKA ROČNEJ TÉMY

Blahoslavená Mária Gabriela od Jednoty

Mária Gabriela bola mladá talianska trapistická rehoľná sestra, ktorá zasvätila svoj život jednote kresťanov – intenzívne túžila, aby všetci boli jedno v Ježišovi Kristovi. Slúžila ako animátorka v hnutí Katolícka akcia, vyučovala deti a mladých náboženstvo a viedla ich k spoznávaniu tajomstiev viery. Jej služba a aktivita pre deti v tejto organizácii z nej urobili jemnejšiu osobu, stala sa tak pozornejšou a vnímavejšou na potreby druhých. Rada slúžila a pomáhala aj vo svojej farnosti. Počas žitia ročnej témy Pod jedným Slnkom nám môže byť vzorom v túžbe po zjednotení sa s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás a v snahe pomáhať im.

(17. marec 1914, Dorgali – 25. január 1939 Grottaferata, Rím)

Príklad sestry Márie Gabriely nás poučuje a dáva nám pochopiť, že na modlitbu za jednotu nepotrebujeme zvláštne časy, situácie alebo miesta. Kristova modlitba k Otcovi je vzorom pre všetkých, vždy a všade. (Ján Pavol II., Ut unum sint)

Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.” Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5, 43 – 48)

Zapíš si do stretko-kalendára

image

Odoberaj newsletter s pravidelnými námetmi k eRkoPROGRAMU

Odoberaj newsletter

Chceš vedieť, ako sa máme, o čom píšeme a ako môžeš aj ty pomáhať deťom   k zrelosti v radosti?

Metodické námety k ročnej téme nájdeš v LUSKu.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. (Žalm 84)

 

 

 

Pri príprave ročnej témy Pod jedným Slnkom sme sa inšpirovali encyklikou Svätého Otca Františka Fratelli tutti.