Celodenné podujatie pre deti, ktoré má charakter púte. Koná sa v mesiaci máj. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa nachádzajú pútne miesta.

 • Deti zažívajú veľké kresťanské spoločenstvo.
 • Spoločne putujeme a budujeme si úctu k slovenským pútnym miestam.
 • Misijný rozmer púte vystihuje obetný dar detí na pomoc núdznym.

Máj je časom, kedy zvykneme aj s deťmi putovať za našou mamou Máriou. Hoci nám situácia ešte nedovoľuje stretnúť sa vo veľkej skupine pútnikov, pozývame vás putovať vo farnosti v menšej skupine/skupinkách.

Stiahni si námet na putovanie.

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Rajecká Lesná

Téma: Putujeme s blahoslavenou Ankou Kolesárovou

8.00–9.00         prezentácia
9.00–10.00       úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
10.00                svätá omša, Mons. Tomáš Galis
11.00–15.00    putovanie, katechéza, workshopy, misijný koláč, aktivita v skupinách
15.00–16.00   ruženec

Inštrukcie k priebehu Misijnej púte detí:

 1. Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude katechéza v kostole, ktorú budú viesť manželia Danka a Jozef Kudry a aktivita v skupinke.

 1. Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka.
 2. Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.
 3. Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín
 4. Účastnícky poplatok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.
 5. Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať sa príspevok, ktorý bude určený na misie – PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA. Podporíme centrum svätého Antona v rwande, kde pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec.
 6. Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

      Na púť pozvite aj svojho kňaza.

 1. Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa do 5. mája 2019.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň!

Misijná púť detí v Levoči

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Levoča

8:30 – príchod a začiatok putovania (cestou na Mariánsku horu budú stanovištia s eRkármi)

10:00 – základné informácie pod poľným oltárom

10:15 – stanovištia s kňazmi a bohoslovcami

11:15 – spoločný moderovaný program

12:00 – obed z vlastných zásob v skupinkách a možnosť sv. spovede

12:30 – modlitba ruženca za pokoj

13:00 – sv. omša

Ak chceš pomôcť v prípravnom a realizačnom tíme na MPD, tak sa prihlás čo najskôr cez FORMULÁR. Veríme, že z každého OC z eRka v Spišskej diecéze sa nájdu 2-3 animátori.

Obetný dar

Školské pomôcky (písacie potreby, zošity, obaly, farebné papiere,…), ktoré poslúžia deťom v núdzi v Spišskom regióne.

Doprava/Cestovné:

Pre členov eRka dopravu objednáva regionálny koordinátor v spolupráci so ZOF, keďže časť nákladov je hradená z dotácie z Ministerstva Školstva. Druhú časť dopravných nákladov hradia pútnici*.

Ostatné farnosti si dopravu zabezpečujú vo vlastnej réžii.

V prípade spoločnej trasy a voľných miest v autobuse sa samozrejme vieme dohodnúť.

*Cestovné niekde hradí farnosť, niekde mesto, sponzor, niekde sa skladajú.

Účastnícky príspevok:

Len 0,50 €/ pútnik. Iné dobrovoľné príspevky sú vítané 😉

Príspevok zabezpečí, že okrem nákladov spojených s organizáciou (WC, materiál, technické zabezpečenie,…), deti dostanú malý darček.

+ cestovné *

Kontakt:

0910 336 684 , misijnaputle@erko.sk

Arcidiecézna púť detí v Marianke

Dátum: 25.5.2019

Miesto: Marianka

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

11.00 – 13.30 – Katechézy v údolí, vystúpenie speváckych zborov

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

Obetný dar

Trvanlivé potraviny (ryža, strukoviny, cukor, soľ a pod.)

Účastnícky príspevok:

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1 euro.

Prihlásiť sa môžete do 20.5.2019.

Kontakt:

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán z farnosti Najsvätejšej Trojice, Bratislava

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

Téma púte:  Panna Mária – služobnica Pána

 • hlavnou tematickou myšlienkou v tomto roku bude objavovanie Panny Márie ako služobnice Pána, ako ohlasovateľky Ježiša, prinášateľky Ježiša, služobníčky Ježiša a Rodičky Ježiša

Čas:    25. máj 2019

 • púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori:          Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

 • hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán z farnosti Bratislava – Najsv. Trojice

kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

 • zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Lucia Gašparová

Jana Debnárová

na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy

kontakt: putmarianka@gmail.com

Registrácia:  https://erko.sk/putdeti/ do 20.5.2019

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. PÚŤ
  • dve pútnické cesty:
   1. z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline cca. od 8.30
   2. zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefana cca. od 9.30
  • vzbudenie úmyslunezabudnite s deťmi ešte pred púťou (púť sa dá predložiť Bohu ako duchovná obeta a tak si nejakú milosť vyprosiť)
  • „vstupné“ na pútnickú cestu – nezabudnúť pútnickú zástavu a naučiť sa nejakú pútnickú pieseň k Panne Márii – aj z JKS
  • vstupy na pútnickú cestu budú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátori odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov – „preukazy pútnika“ aj s úlohami na cestu
  • pútnické úlohy – konajú sa na vedúcim skupiny ľubovoľne zvolených 5-tich miestach počas cesty v ľubovoľnom poradí:
 2. modlitba celého sv. ruženca
 3. 5-10 min. ticha
 4. na 500-1000 m ponesiem svoj i batoh druhého

 

 • hneď po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sa (aj nahlas) pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyvrcholenie pútnej cesty!!!
 • registrácia – oproti vchodu do baziliky

 

 1. KATECHÉZY

 

 • od 10.30-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
 • mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú klasické pečiatky

Témy katechéz:

 1. Mária – služba v domácnosti (slúžim s Ježišom) – domáce práce, čistenie Krížovej cesty v Marianke (umývanie skiel), zametanie zastavení, hrabanie listov, zbieranie halúzok – katechéza bude presúvacia!!!! (od 1. zastavenia ďalej)
 2. Mária – prinášateľka radosti (robím druhým radosť)
 3. Mária – ohlasovateľka Ježiša (ohlasujem Ježiša) s Dobrou novinou                
 4. Mária – žena, darkyňa života (Pro life stánok) – s Fórom života

 

 1. OMŠA

 

 • spovedanie detí – od 11.30-13.30 v spovedniciach za bazilikou
 • sprievod – o 14.15 treba byť pred hlavným vstupom do Kláštora bratov tešiteľov, prosíme za procesiový kríž nosičov jednotlivých pútnických zástav, o 14.30 sa pohne sprievod od kláštora a tým začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, v prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 14.45 v Bazilike
 • na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimi obsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách pred lavičkami

 

Iné dôležité veci

 

REGISTRÁCIA – Prosíme najprv elektronickú registráciu na https://erko.sk/putdeti/, aby sme vedeli odhadnúť lepšie náklady na stravu, potom po príchode do Marianky sa po návšteve baziliky treba tiež medzi 9.30-13.00 zahlásiť oproti vchodu do baziliky, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane darček pre deti, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály i možnosť finančne podporiť Púť detí dobrovoľným príspevkom 1 Eur na pútnika

VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od cca. 11.30 do 13.00 pred Exercičným domom (max. 30 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 20.5.2019 na tel. čísle: 0949 860 172

OBED medzi 12.00-13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jahody (jabĺčka) a pitie (džús) zabezpečujú organizátori

NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Kláštore, v sále Exercičného domu bude vystúpenie speváckych zborov i obed, a sv. omša v Bazilike o 14.45

 

STRUČNÝ PROGRAM:

Od 8.30 – začiatok putovania z Rače

Od 9.30 – putovanie zo Stupavy

10.30 – 13.30 – katechézy v údolí

11.30 – 13.00 – vystúpenie detských spevokolov

12.00 – 13.30 – obed

14.30 – sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

 

SUMMA SUMMARUM:

Dopredu si treba pripraviť:

 1. pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi (snažte sa o kvalitu)
 2. naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pieseň k Panne Márii (JKS i mládežnícka)
 3. vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = trvanlivú potravinu – môžete pripraviť i skupinkový darček, len nech má na ňom účasť obety každé dieťa
 4. čisté srdce a radosť…

 

 

Plagát 2019 (pdf, 494 KB)

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Dátum: 11.5.2019

Miesto: Obišovce

od 9.00 pešia púť z Ličartoviec do Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti cez hravé stanovištia spoznať život bl. Anky Kolesárovej

10.30 – 11.00 katechéza v skupinke

11.00 – 11.30 obed

11.30 – 13.30 čas na sviatosť zmierenia, možnosť zapojiť sa do rôznych workshopov, ktoré si pripravili organizácie a hnutia

13.30 spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj

o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša s o. biskupom Markom Forgáčom

Obetný dar

Súčasťou púte bude aj spoločný obetný dar, ktorý môže doniesť každý účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé potraviny, školské potreby či drogédia, ktoré využijú núdzni ľudia cez arcidiecéznu charitu v Košiciach.

Doprava/Cestovné:

Dopravu si skupinky/farnosti zabezpečujú vo vlastnej réžii. Keďže sa tešíme na spoločné putovanie, či už prídete objednaným autobusom, alebo vlakom, prosíme, aby ste vystúpili v Ličartovciach. Odtiaľto nás do Obišoviec povedie niekoľko zaujímavých pútnych stanovíšť.

Iné info:

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj a obed, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Zodpovednej osobe za skupinku pošleme pred púťou podrobné informácie a katechézu, ktorú bude môcť využiť priamo v Obišovciach.

Svoju skupinku, prosíme, prihláste do 28. apríla 2019 (uľahčíte prípravu organizátorom – ďakujeme :)).

 

Kontakt:

o. Marián Kašaj: 0911 912 818, mariokasaj@gmail.com