eRko

eRko je hnutie detských kresťanských spoločenstiev. Pôsobí na území celého Slovenska a má viac ako 6 000 členov. Jeho poslaním je vytvárať stretká pre deti, aby rástli spolu v radosti. Hlavnými aktivitami sú: vytváranie stretiek pre deti, letné tábory, vzdelávanie animátorov a celoslovenské výchovné a dobročinné detské projekty ako Dobrá novina, DOBROčiny a MINIdigi.

Ponúkame

Ponúkame stretká a radostné vzťahy, aby deti necítili osamelosť a nudu. Vedieme ich k životu v spoločenstve, láske, službe a živej viere. Deti rastú s nami a my s nimi. Vďaka stretku sa stávame zrelými kresťanskými osobnosťami.

Naše poslanie

Vytvárame stretká, aby deti rástli spolu v radosti.

Aktivity

1. eRkoPROGRAM pre detské spoločenstvá. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú na tzv. stretkách v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo.
2. Pobytové a denné letné tábory. Sú vyvrcholením celoročného stretávania sa v malých spoločenstvách. Ponúkajú radostné zážitky a viac času na prehĺbenie nezabudnuteľných priateľstiev. eRko-tábory majú výchovný charakter a spĺňajú vnútorné štandardy ohľadom bezpečnosti detí, zaškoľovania animátorov, legislatívy a nakladania s financiami.
3. Vzdelávanie, podpora a formácia animátorov. Organizujeme kurzy, prednášky, workshopy, motivačné stretnutia a poskytujeme metodické vedenie a materiály pre vedúcich základných kolektívov a ďalších animátorov. Každý rok publikujeme pre animátorov nové námety na stretávanie sa s deťmi.
4. Dobrá novina – kolednícka akcia detí počas vianočného obdobia. Deti súčasne s koledovaním zbierajú finančné dary prostredníctvom verejnej zbierky. Vďaka tomu Dobrá novina každý rok  zabezpečí rozvojovú spoluprácu približne v 30 projektoch subsaharskej Afriky. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové globálne vzdelávanie a výchova k solidarite.
5. V projekte MINIdigi sa zameriavame na výchovu detí k digitálnej miernosti. Vyzývame ich, aby minimalizovali digitálne technológie a využívali ich zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť. Pripravujeme pre ne týždenný program plný zážitkov v spoločenstve.
6. Projekt DOBROČiny – cieľom je, aby sa deti s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a náš spoločný domov. Každá zapojená skupina vytvorí počas októbra svoj lokálny komunitný čin, ktorým pomôže ľuďom i životnému prostrediu.

Brožúra o eRku

Dokumenty o eRku

Vizuál eRka

Ako si vytvoriť logo eRka vo farnosti/obci?

Údaje

Sídlo: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2

Predseda: Bc. Andrej Gejdoš

Banka: 4000713527/3100, Prima Banka, Bratislava

IBAN: SK35 3100 0000 0040 0071 3527

BIC/SWIFT: LUBASKBX

Právna forma: občianske združenie

Register OZ na MV SR: eRko v evidencii občianskych združení

IČO: 00605093

DIČ: 2020848214

DPH: eRko nie je platcom DPH

DPH podľa § 7a: eRko je registrované pre DPH podľa § 7a – len pre prijaté služby zo zahraničia. Iba pre takéto služby (nie tovary) pri objednávke vyplníme DIČ DPH: SK2020848214 (ang.: VAT Number)

Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-2975 (3.10.1990

Oficiálny vznik. 22.9.1990 (napísanie stanov)

Začiatky eRka: 1973 (laický apoštolát s deťmi)

Patróni: sv. Košickí mučeníci

Kontakt