Činnosť eRka je rôznorodá. Pre efektívne dosahovanie jej cieľov a na zabezpečenie plnenia úloh pracujú odborné komisie. Členmi komisií sú dobrovoľníci, ktorí prácu v komisii vykonávajú vo svojom voľnom čase. Komisie zriadzuje celoslovenská rada eRka. Stretávajú sa spravidla niekoľkokrát do roka.

 

Komisie v eRku:

Duchovno-pastoračná komisia

PredsedaJozef Repko
Je to komisia kňazov a laikov, v ktorej má každá diecéza svojho zástupcu. Venuje sa činnosti v oblasti pastorácie, duchovného života, liturgie, viery a mravov. Zabezpečuje činnosť v oblasti pastorácie, duchovného života, liturgie, viery a mravov.

Jej úlohy sú:

 • Zabezpečovať duchovnú formáciu animátorov
 • Poskytovať duchovnú službu pri akciách eRka (CS-rady, Územné rady, oblastné stretnutia, kurzy)
 • Napomáhať pri tvorbe časopisov a príručiek z pohľadu duchovno – pastoračného
 • Viesť dialóg s diecéznymi centrami pre prácu s mládežou, napomáhať pri kontaktoch
 • Zodpovedných za eRko s diecéznymi biskupmi
 • Podporovať pastoráciu detí na Slovensku
 • Poskytovať poradenstvo v oblasti liturgie pri podujatiach eRka

Metodická komisia – PEPO

PredsedaVladimír Dutka 
Realizuje ciele eRka v oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky  a výchovy. Organizuje kurzy pre vedúcich detských spoločenstiev, zabezpečuje odbornú časť  podujatí pre vedúcich erka. Zároveň zabezpečuje vydávanie metodického časopisu LUSK, metodických materiálov a publikácií pre vedúcich.

Dobronovinová komisia

PredsedaKatarína Tóthová
Zabezpečuje aktivity a záujmy eRka v oblasti rozvojovej spolupráce a pri príprave a realizácii kampane Dobrá novina. Medzi jej hlavné úlohy patrí rozhodovanie o projektoch podporených zo zbierky Dobrej noviny, vzdelávanie, príprava a zabezpečenie priebehu koledovania v regiónoch.

Zahraničná komisia

PredsedaKatarína Petrovičová
Zabezpečuje spoluprácu s  partnerskými organizáciami v zahraničí a strešnými organizáciami. Koordinuje medzinárodé projekty a sprostredkováva ponuky pre členov eRka.

Jej úlohy sú:

 • prezentovať štýl eRka v zahraničí
 • uskutočňovať výmenu skúseností a metodiky pre prácu s deťmi a vedúcimi
 • organizovať a zúčastňovať sa na zahraničných aktivitách pre deti a mládež
 • hľadať nové zahraničné kontakty
 • rozvíjať partnerskú spoluprácu so zahraničnými organizáciami
 • informovať členov eRka o zahraničných aktivitách