Maxistretko bolo miestom stretnutia animátorov ZOF. V rámci novej štruktúry eRka sme v piatok večer začínali predstavením tímu územia a vysvetlením jednotlivých úloh. Nasledujúce zoznamovacie hry boli štartovacou čiarou pre začiatok budovania osobnejších kontaktov medzi jednotlivými ZOF a členmi územného tímu. Deň sme zakončili spoločnou sv. omšou a celonočnou adoráciou.

Sobota sa niesla vo vzdelávacom duchu. Dopoludnia odzneli interaktívne prednášky v rámci bloku “Cesta eRkára”, konkrétne zamerané na témy “Cesta k sebe” a “Sebaprijatie”. Hovorené slovo bolo dopĺňané PPT-prezentáciou a aktivitami usmerňovanými na individuálne poňatie témy a zdieľanie sa.

Po krátkom bloku erkotancov nasledoval ekonomický blok, na ktorom boli vysvetlené dôležité zmeny a základné informácie potrebné pre vyúčtovania projektov. Sv. omša, obed a osobné voľno boli preklenutím k popoludňajšiemu formačnému programu: nasledoval tzv. “Trojblok”: Prvou časťou boli dobronovinový a zahraničný infoblok, druhou tvorivosť s veľkonočnými námetmi a treťou námety na táborové hry. Pokračovali sme námetmi a podnetmi na žitie ročnej témy eRka a informáciami o celoslovenských kampaniach (VTZS, 25. marec, Misijná púť detí, bibl. stretká) doplnenými o aktivity k ročnej téme.

Okolo piatej sa konala čajovňa s podnetmi ku zdieľaniu o živote ZOF. Pripravené témy rozhovorov boli: “Silné zážitky z Dobrej noviny (príprava/priebeh/po koledovaní), resp. čo sa nám podarilo v poslednom období s deťmi”, ďalej téma “Tábory – inšpiruj ma!” (miesta táborov a ich plusy a mínusy, témy a ich prijatie deťmi), a tretia “Moje ZOF-ovské radosti a starosti”. Po večeri v rámci zábavného programu dostali účastníci k dispozícii neformálny čas na bližšie spoznanie sa.

Nedeľný program bol časom určeným na sv. omšu a vychádzku do okolia spojenú s krížovou cestou. Záver programu tvorila spätná väzba, v ktorej účastníci poukázali na pozitíva i negatíva programu. Stanovené ciele podujatia hodnotíme ako naplnené.