Výchova a voľný čas detí

Zo skúseností vieme, že… deti majú vo svojom voľnom čase veľkú príležitosť robiť kroky k osobnej zrelosti, spoznávať svet s priateľmi, učiť sa službe, rozvíjať svoj duchovný život, talenty a zručnosti. Vďaka stretkám eRka môžu patriť do spoločenstva a spoločne ho rozvíjať. Myslíme si, že je potrebné dopĺňať rodinnú a školskú výchovu neformálnym spôsobom v spoločenstve rovesníkov. Uvedomujeme si, že viesť detiv eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá si vyžaduje neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie vedúcich detských spoločenstiev.

Čo pre to robíme?

Stretká

Deti sa so svojimi vedúcimi (dobrovoľníkmi) stretávajú pravidelne. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti s nami radostné spoločenstvo. Cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. Prácu s deťmi zakladáme na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. Činnosť eRka na stretkách vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

Tábory

Sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a môžu sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. V tábore majú deti viac času a príležitostí prehĺbiť sa v tom, čo spoznali a prežívali na stretkách počas školského roka.

Rebrík

Časopis Rebrík je určený deťom od 6 do 10 rokov. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Pomáha deťom v ich duchovnom raste. Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti na Slovensku.

Metodika / eRkoPROGRAM pre deti

eRko pozýva jednotlivé stretká, aby sa zapájali do eRko-programu pre deti na daný školský rok. Námety a konkrétne metodiky poskytuje eRko vedúcim detských spoločenstiev prostredníctvom informačno-metodického časopisu Lusk, cez príručky a internet.

Inšpirujte sa

Rozvojová spolupráca

Uvedomujeme si zodpovednosť kresťana za všetkých slabých, biednych a utláčaných v celom svete, najmä však v menej rozvinutých krajinách. Sme presvedčení, že deti na Slovensku by mali získavať pravdivý obraz o živote ľudí v rozvojových krajinách. Je potrebné budovať most medzi krajinami a kultúrami, prejaviť solidaritu s núdznymi. Chceme sa učiť zodpovednosti a prejaviť koledovaním a zbierkou konkrétny skutok lásky.

Čo pre to robíme?

Dobrá novina

Najväčšia otvorená akcia eRka. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite. Do koledovania sú zapojené deti, ktoré sa pomocou malých vecí zapájajú do budovania veľkolepé¬ho diela spravodlivosti a lásky vo svete.

Dobrovoľníci pre Afriku

Program Dobrovoľníci pre Afriku začal v roku 2002 ako odpoveď na túžbu viacerých ľudí, ktorí mali záujem konkrétne sa zapojiť do projektov Dobrej noviny priamo v Afrike. Dobrovoľníci sú umiestňovaní do projektov, ktoré podporuje Dobrá novina, zameraných najmä na prácu s deťmi a mladými. Dobrovoľnícky pobyt trvá spravidla 3 mesiace.

Inšpirujte sa

Úcta k životu a rodina

Sme presvedčení, že… prirodzená dôstojnosť vlastná každej ľudskej bytosti od počatia až po prirodzenú smrť je základom práva na život každého človeka. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom života našej spoločnosti. Zároveň pozývame k tomu, aby sa ľudia zamerali na konkrétnu pomoc rodinám vo svojom najbližšom okolí.

Čo pre to robíme?

Deň počatého dieťaťa

Kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa je zameraná na šírenie úcty k životu a informácii o pomoci ženám v krízových situáciách. eRkári v rámci kampane rozdávajú biele stužky, ktoré sú symbolom kampane. Biela stužka vyjadruje toto posolstvo: Každý človek má jemu vlastnú a neodnímateľnú ľudskú dôstojnosť, ktorá začina počatím a trvá do času jeho prirodzenej smrti. Táto dôstojnosť je najvzácnejšou súčasťou ľudskej bytosti a nemožno ju porušiť. Ćlovek je povolaný k spoločenstvu s ostatnými osobami skrze úprimné darovanie seba samého v láske. Organizátorom kampane je Fórum života.

Sviečka za nenarodené deti

Aj deti, ktoré sa nemohli narodiť žili život a niekedy sa na to zabúda. My na ne nezabúdame. 2.11. spomienkou na nenarodené deti rozvíjame úctu ku každému životu. Môžeme tak urobiť krátkym zastavením a zamyslením, alebo zapálením sviečky pred gynekologickými oddeleniami, pamätníkmi nenarodených detí, pri krížoch alebo v oknách svojich domov. Kampaň je organizovaná Fórom života.

Family Day

eRko sa každoročne zapája do organizácie regionálnych alebo celoslovenských Dní rodiny – Family Day. Deň rodiny sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny (15. máj). Deň rodiny chce: 1. verejne manifestovať podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti, 2. apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život, 3. v neposlednom rade vytvoriť pre zúčastnené rodiny a jednotlivcov príjemné spoločensko-kultúrne oddychové popoludnie a vzdať im aj takouto formou úctu.Deň rodiny organizujuje Fórum kresťanských inštitúcii.

Inšpirujte sa

  • Poradňa alexis pomáha ženám a dievčatám, ale aj tým, ktorí uvažujú o umelom potrate, prekonali umelý alebo spontánny potrat alebo ich trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení, neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva. Web a kontakty.
  • Zachráňme životy“ je systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke. Cieľom poskytovania mesačného príspevku je pomoc tehotnej žene, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným a nechceným tehotenstvom. Cieľom je zachrániť nenarodené dieťa a pomôcť matke nepodstúpiť umelý potrat, a ochrániť ju tak pred jeho následkami. Web a kontakty.
  • Deklarácia práv počatého ďieťaťa (.pdf, 0,2 MB)
  • Ako chrániť život (.pdf, 2,8 MB)
  • Vyhlásenie dňa rodiny
  • San Jose Articles (aj v slovenčine)
  • Za stolom
  • Národný týždeň manželstva je obdobie okolo sviatku sv. Valentína, počas ktorého si môžeme viac všímať a oceňovať svoje manželstvo tak, aby rástlo, rozvíjalo sa a neupadalo. Je to čas viac hovoriť o dobrých príkladoch, fungujúcich manželstvách, ktoré prinášajú radosť, naplnenie a bezpečie.

Deti v spoloČNOSTI

Veríme, že… úlohou detí v spoloČNOSTI je to, aby žili dobrý – zodpovedný životný štýl, a tak boli vzorom pre svojich rovesníkov a pre dospelých. Keď veľa dobrých detí na veľa miestach Slovenska robí veľa drobných skutkov, vznikne z toho veľké dielo.

Myslíme si, že… dobrovoľnícka služba deťom pomáha mladým byť zodpovednými za zverené úlohy a ľudí. Naša skúsenosť nasvedčuje tomu, že dobrovoľníctvo v eRku prispieva k pripravenosti mladých na ich budúci rodinný život. Jeden z prejavov kresťanskej zrelosti je práve zodpovednosť za svoje okolie. Môže sa prejavovať dobrovoľníctvom, participáciou na komunitnom živote či rozhodovacích procesoch samosprávy alebo štátu.

Čo pre to robíme?

Rozhýbme svet dobrom je názov programu, ktorý je zameraný na osvojovanie si čnostného správania, a teda budovanie charakteru dieťaťa. Pozostáva z námetov na rozhovory a praktické činy detí na jednotlivé mesiace. Ide o mot iváciu pre det i rozhýbať , ovplyvniť , meniť ich spoločnosť , a t eda svet v kt orom žijú. Slovo spoloČNOSŤ obsahuje v sebe slovo čnosť . Úlohou det í v spoločnost i môže byť práve t o, že budú žiť dobrý a zodpovedný život ný št ýl cez žit ie čnost í. K t omu však pot rebujú pomoc – prít omnosť vychovávat eľa, predovšet kým rodiča, blízkych, ale aj vedúceho. Program Rozhýbme svet dobrom vznikol ako dvojročná téma pre stretká eRka v období školských rokov 2013-2015.

Cesta eRkára

Každý vedúci detského spoločenstva by sa mal na svojej ceste služby deťom rozvíjať a vzdelávať. Témy, ktoré sú potrebné pre vedenie detského kresťanského spoločenstva eRka sú usporiadané do štyroch oblastí: 1. Cesta k sebe, 2. Cesta k druhým, 3. Cesta duchovného rastu, 4. Cesta animátora.

Medzinárodný deň dobrovoľníctva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva (5.12.) sa eRko snaží zviditeľňovať a prehlbovať tému dobrovoľníctva medzi svojimi členmi i na verejnosti. Súčasťou tohto dňa je aj poďakovanie dobrovoľníkom za ich prácu.

Vysoký štandard práce s dobrovoľníkmi

eRko bolo v r. 2015 ohodnotené ako organizácia s najvyšším štandardom kvality práce s dobrovoľníkmi. Značku kvality “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!” udelila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

eRko a samospráva

Miestni zodpovední dobrovoľníci eRka často komunikujú a spolupracujú so zložkami miestnej samosprávy. Podieľajú sa na organizácii verejných aktivít určených deťom a podľa možnosti ovplyvňujú rozhodnutia samospráv v prospech podpory práce s deťmi a mládežou v ich miestnej komunite.

Inšpirujte sa

Rada mládeže Slovenska (RmS)

eRko je aktívnym členom RmS. V priebehu histórie i súčasnosti býva eRko často zastúpené v predsedníctve RmS. Prostredníctvom zastúpenia v RmS vedie eRko dialóg s príslušnými štátnymi orgánmi o podmienkach podpory práce s deťmi a mládežou, tvorby štátnych politík voči mládeži. eRko na pôde RmS prispieva do spoločnej diskusie mládežníckych organizácii o témach ako kvalita neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctvo, výchova a vzdelávanie. eRko šíri medzi svojimi členmi informácie o projekt och RmS ako Burza nápadov, Delegát OSN, 72 hodín a Most .

Členstvo eRka: zakladajúci člen, od r. 1999

Web: mladez.sk

FIMCAP – medzinárodná katolícka federácia detských a mládežníckych
organizácií

eRko udržiava vzť ahy s členmi FIMCAP a organizáciou samotnou prostredníctvom svojej zahraničnej komisie. Zástupcovia komisie chodia trikrát do roka na európske pracovné stret nutia a členovia eRka sa zúčastňujú európskych vzdelávacích podujatí EuroCamp a EuroCourse. V novembri 2013 hosťovalo eRko celosvetové valné zhromaždenie FIMCAP v Modre. Aktívnou účasť ou eRka na život e FIMCAPu je aj členst v jeho európskom predsedníctve. FIMCAP je aj priestorom pre hľadanie synergii mládežníckych organizácii na výzvy, s ktorými sa stretávajú v európskom priestore.

Členstvo eRka: plné členstvo, od r. 2004

Web: FIMCAP

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO)

Členstvo eRka v PMVRO umožňuje eRku viesť dialóg s rozvojovými organizáciami na Slovensku. eRko sa zúčastňuje valných zhromaždení a aktívne sa podieľa na príprave a organizácii kampane ŽI FÉR a s ňou spojeného rozvojového dňa.

Členstvo eRka: zakladajúci člen, od r. 2003

Web: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

CIDSE – medzinárodná katolícka aliancia pre solidaritu a rozvoj

Členské organizácie CIDSE majú spolu projektových partnerov vo viac ako 100 krajinách Afriky, Ázie a Lat inskej Ameriky. Vďaka členstvu môže eRko získať veľa skúsenost í v oblasti rozvojovej spolupráce. eRko sa pôsobí v pracovnej skupine o komunikácii a rozvojovom vzdelávaní a zapája sa do advokačných aktivít zameraných na udržateľný rozvoj a globálnu spravodlivosť. .

Členstvo eRka: asociovaný člen, od r. 2013

Web: CIDSE

Fórum života

eRko sa zapája do spoločných kampaní na podporu úct y k životu Sviečka za nenarodené deti a Deň počat ého dieť aťa. Pôsobí v pracovnej skupine o výchove.

Členstvo eRka: zakladajúci člen, od r. 2001

Web: Fórum života

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska

Činnosť eRka prebieha čast o v spolupráci s katolíckymi farnosťami na Slovensku. eRko sa aktívne zúčastňuje pravidelných zasadaní rady, zapája sa do diskusie o výzvach práce s mládežou a podporuje projekty rady pre mládež na Slovensku.

Členstvo eRka: člen, od r. 2012

Web: Rada pre mládež a univerzity KBS